Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

Kwaliteitbeleid & zorgcontractering

Kwalitatieve zorg leveren is het primaire doel van iedere zorgorganisatie. In de praktijk is het een uitdaging om met de juiste mensen op het juiste moment de juiste zorg te leveren. Belemmeringen liggen in personeelsgebrek, beperkende afspraken met financiers en verwijzers, administratieve lasten en zorglogistiek. Zorgbestuurders zijn continu in gesprek de overheid, verzekeraars en toezichthouders hoe ze dit het beste kunnen organiseren. Al deze stakeholders zijn het over één ding eens; sturen op afspraken en resultaten is cruciaal.

Een duidelijk en integraal beleid op kwaliteit, capaciteit, financiering en verantwoording is een belangrijke succesfactor om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Cure4 heeft deskundige adviseurs in huis die deskundige begeleiding en ondersteuning bieden bij de vorming van een integraal beleid en procesinrichting rondom kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Ook begeleiden we jouw organisatie bij het hele zorgcontracteringsproces met de zorgverzekeraar en/of gemeenten.

Waarom Cure4 als partner?

 • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten
 • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
 • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Optimalisatie van processen en beleid met betrekking tot kwaliteit, financiering en zorglogistiek;
 • Juridisch advies en ondersteuning bij vraagstukken rond gezondheidsrecht, privacy en gegevensuitwisseling;
 • Advies en ondersteuning bij jaarverantwoording, zorgcontractering en productiecapaciteit;
 • Advies en begeleiding bij optimalisatie van AO/IC-processen en de zorgadministratie;
 • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek;
 • Advies en begeleiding bij professionalisering van de zorgadministratie aan de hand van ons model De Ideale Zorgadministratie.
Contact opnemen

Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met vier stelselwetten: de Zvw, de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er een aantal specifieke zorgwetten, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen. De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg gebruiken verreweg het grootste gedeelte van het budget dat in Nederland beschikbaar is voor zorg. Deze stelselwetten en specifieke zorgwetten leggen de basis voor de zorg. Dit betekent ook dat je als zorgorganisatie te maken hebt verschillende bronnen van wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar steeds in hoger op. Dit heeft impact op de bedrijfs- en administratieve processen en het brengt zelfs risico’s met zich mee als hier niet adequaat en deskundig op wordt gehandeld. Onze deskundige adviseurs kunnen jouw organisatie helpen bij de implementatie en borging van regels en wetgeving rond bekostiging van zorg. Cure4 zorgt ervoor dat jouw organisatie goed voorbereid is op toekomstige veranderingen.

Maak kennis met onze experts

Onze dienstverlening

ZA Ondersteuning

Ervaar je in jouw organisatie een tijdelijke piek in werkzaamheden op de zorgadministratie? Wij bieden tijdelijke of voor langere periodes de inzet van ZA-professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij verschillende uitdagingen en werkzaamheden. Onze ZA-professionals kunnen ook fungeren als coördinator en gesprekspartner van het management.

Lees meer

ZA Procesoptimalisatie

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond de zorgadministratie, EPD/ECD-systemen, zorglogistiek, bekosting en zorgcontractering. In combinatie met hun kennis van wet- en regelgeving en zorprocessen weten onze adviseurs tot pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen te komen voor jouw organisatie.

Contact opnemen

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

e-Guide ‘Het ideale zorgadministratieve proces’

Onze uitwerking van de Ideale Zorgadministratie zorgt voor meer verbinding tussen de zorgadministratie en de betrokkenen om tot efficiënte processen binnen de organisatie te komen. Hoe zorg je er als zorginstelling voor dat je alle benodigde informatie verzamelt, vastlegt én voldoet aan de huidige wet- en regelgeving?

In deze e-Guide zoomen we in op onderdelen van een aantal belangrijke stappen in de dit proces;

 • Aanmelding & Screening
 • Zorglevering & Mutaties
 • Afsluiting
Downloaden

Relevante publicaties

Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

433

06 July 2020

In de vorige blog werd de uitwerkingen van de maatregelen rondom de continuïteit van de zorg bespro…

Update | Covid-19, 2021 en hoe nu verder?

478

02 July 2020

Het aantal doorverwezen patiënten is 1,2 miljoen lager dan vorig jaar (100 dagen na corona uitbraak…

Update | Het weerbarstige woonplaatsbeginsel: op weg naar verbetering

494

15 June 2020

Het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet heeft veel problemen veroorzaakt. Wat zijn de huidige ontwikke…

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact