Grootste impact met de Ideale Zorgadministratie

AO/IC

Een goedkeurende accountantsverklaring verkrijg je door een betrouwbare AO

De opbrengsten voor een zorginstelling bestaan met name uit de opbrengsten van behandelingen die uitgevoerd worden binnen de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, PGB en andere zorgwetten. De uitvoerend financiers van deze wetten zijn de verzekeraars, de zorgkantoren en de gemeenten. Elk van deze financiers heeft een specifiek wettelijk kader, maakt afspraken over toegang en registratie, hanteert contracteringseisen, stelt facturatievoorwaarden en vraagt om verantwoording.

Een goede AO/IC of IB (administratieve organisatie en interne controle (of beheersing)) helpen bij het op orde krijgen en beheersen van het proces van afspraken maken (contractering) tot afspraken verantwoorden (afrekening) per financier. Onze AO- en IC medewerkers kunnen ondersteunen bij het ‘in control’ komen van alle stappen binnen dit proces.

Waarom Cure4 als partner?

 • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten
 • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
 • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Optimalisatie van zorgadministratieve processen en de AO/IC bij zorgorganisaties in de cure en care;
 • Ondersteuning bij implementatie van wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
 • Correcte registratie en declaratie door borging vanuit primaire proces
 • Ondersteuning bij omzetverantwoording, materiële controles en zelfonderzoek.
 • Ondersteuning op afstand door experts bij verwerking van facturaties.
Contact opnemen

Voorbereiden van de accountantscontrole

Onze consultants voeren daarnaast dossiercontroles uit waarbij de rechtmatigheid van zorg wordt gecontroleerd. Onder andere wordt de geldigheid van indicaties en zorgplannen getoetst en wordt gecontroleerd of bij de juiste financier is gefactureerd. De resultaten hiervan worden zichtbaar vastgelegd en verbeteringen die hieruit naar voren komen worden doorgevoerd in uw AO/IC-processen. Hierdoor ontstaat een goed functionerende AO/IC, waarmee je kunt vertrouwen op de uitkomsten van jouw processen en met overtuiging kunt uitzien naar dé stempel van jouw accountant.

De consultants van Cure4 kennen de controlepunten van jouw financiers goed door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de wet- en regelgeving en de vele expertise die we op dit gebied hebben opgedaan. Onze consultants delen deze kennis graag met jou en kunnen je ondersteuning bieden waar nodig.

Administratieve organisatie (AO) maakt de structuur van uw bedrijfsvoering zichtbaar.

Concreet gaat het over:

 • inrichten van processen
 • het toewijzen van verantwoordelijkheden
 • bevoegdheden en het op gang brengen en houden van informatiestromen

Een goed ingerichte AO zorgt ervoor dat zowel jouw interne werkzaamheden als de richtlijnen en procedures van de financiers zijn vastgelegd. Dit resulteert erin dat het handelen effectief is, processen efficiënt verlopen en voldoen aan de eisen van de financiers. Onze consultants ondersteunen organisaties bij het beschrijven en optimaliseren van de administratieve processen.

Lage accountantskosten doordat jouw organisatie ‘in control’ is.

Met een interne controle controleer je of de administratieve organisatie (AO) op orde is. De controleactiviteiten hangen nauw samen met de inrichting van de administratieve processen. Bij het optimaliseren van het interne controleproces zorgt Cure4 ervoor dat de risico’s, die samenhangen met het bedrijfsproces, beheerst kunnen worden. Het resultaat is:

 • inzicht in de relevante risico’s binnen uw bedrijfsvoering
 • minder controlebevindingen,
 • lagere kosten tijdens de accountantscontrole.

Tijdig fouten opsporen en herstellen is essentieel voor een goedkeurende accountantsverklaring

De interne controle vindt plaats door middel van een dossiercontrole waarbij de rechtmatigheid van de productie wordt bepaald. Hierop controleren de accountants. Door tijdig een dossiercontrole uit te voeren worden fouten opgespoord en kunnen deze hersteld worden voor de accountantscontrole. Bijkomend voordeel is dat het tegelijk jouw AO/IC wordt gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat de organisatie ‘in control’ komt en blijft wanneer je periodiek jouw dossiercontroles uitvoert.

De werkwijze

De consultants van Cure4 hebben veel kennis van de vereisten waaraan een dossier moet voldoen. Aan de hand van onderstaand 5-stappenplan wordt de dossiercontrole uitgevoerd binnen jouw organisatie :

Stap 1 | Inventarisatie controle

  • Controlepunten bepalen
  • Steekproef/deelwaarneming bepalen

Stap 2 | Planning controles

  • Opstellen planning voor de uitvoering van de controle
  • terugkoppeling van de resultaten
  • herstelperiode van de fouten en verslaglegging

Stap 3 | Beheersing controle

  • Inzet uren per week bepalen voor zowel het uitvoeren van de controles en het uitvoeren van de herstelacties
  • Aankondiging bij teams in verband met de tijdsinvestering herstelacties

Stap 4 | Start uitvoer controle

  • Controles uitvoeren
  • Herstelacties communiceren naar teams

Stap 5 | Accountantscontrole

  • Sluit af met een accountantscontrole

Zorginstellingen dienen te voldoen aan de eisen die de financiers en andere externe partijen vragen. Een goed functionerend AO/IC zorg voor een accountantsverklaring. Het verwerken van deze wijzigingen door externe partijen, is niet altijd gemakkelijk. In de zorg volgen deze elkaar in een rap tempo op.

Een goed administratief proces is cruciaal om de cliënt en de medewerker centraal te kunnen blijven stellen. Jouw organisatie inrichten zodat aan al deze wensen wordt voldaan blijft een grote uitdaging. De eerste vraag is dan ook vanuit welke invalshoek je bedrijfsvoering wilt inrichten; de financier of de cliënt?

De consultants van Cure4 helpen je graag bij dit soort keuzes, zodat jouw organisatie door middel van goedwerkende processen ‘in control’ is en blijft.

Onze AO en IC medewerkers beschikken over:


 • Kennis van wet- en regelgeving in de zorg  (ZVW, WLZ, LGGZ, PGB, WMO, Jeugdwet)
 • Ervaring met zelfonderzoek, HT, materiele controles en verantwoordingseisen in het kader van accountantscontroles
 • Kennis van bedrijfsprocessen en PDCA-cyclus
 • Kennis van beleid, trends en ontwikkelingen in verschillende sectoren
 • Vaardigheden om processen te beschrijven en te verbeteren
 • Vaardigheden op het gebied van informatiemanagement
 • Organisatiekennis en het vermogen om te komen tot afstemming en besluitvorming

Onze AO/IC experts

Djuni Hinkert

Business Line Manager Care

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

Jantine Vos

Functioneel Applicatiebeheerder

Wil je ook voorbereid de accountantscontrole in?

Wij ondersteunen je graag met advies op het gebied van AO/IC

Contact opnemen

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact