Belangrijkste wijzigingen in de zorgadministratie voor 2020

1136 woorden – 8 minuten lezen

De zorg is continue in beweging en het kan een uitdaging zijn voor zorgaanbieders om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. We hebben de belangrijkste wijzingen voor het nieuwe jaar alvast op een rij gezet. Zo gaan we het onder meer hebben over de introductie WvGGZ en Wzd, abonnementstarief Wmo en hulpmiddelzorg WLZ-instellingen.

Afschaffing wet Bopz – Introductie WvGGZ en Wzd

Vanaf 2020 vervangen de WvGGZ en de Wzd samen de wet Bopz. Centraal in de nieuwe wetten staan de maximale keuzevrijheid voor de cliënt, het ‘nee, tenzij’-principe, een verruiming van de mogelijkheden om in een thuissituatie verplichte of dwangzorg te krijgen. En een verbeterde kwaliteitsborging door de multidisciplinaire toetsing van het zorgplan. Ook is de betrokkenheid van familie en directe naasten in verschillende stadia verhoogd. De cliënt krijgt meer inspraak in het hele zorgproces, zoals het in samenspraak met de zorgverlener opstellen van de zorgkaart en het uiteindelijke zorgplan. Waar de wet Bopz vaak als een grote administratieve belasting werd gezien, moeten de nieuwe WvGGZ en de Wzd minder belastend zijn, onder andere door het vervallen van de meldplicht bij de IGZ. Zo zal het toezicht op de WvGGZ bijvoorbeeld gaan plaatsvinden door een periodieke rapportage in combinatie met het bijhouden van de registratie. Meer informatie over de nieuwe WvGGZ en Wzd kan je hier vinden.

Abonnementstarief Wmo

Voor 2020 zijn er een aantal wijzigingen in het abonnementstarief voor Wmo, dit heeft gevolgen voor de werkwijze bij het CAK. Vanaf 2019 geldt het abonnementstarief dit betekent dat de eigen bijdrage voor alle gebruikers van WMO zorg voor iedereen gelijk is en niet langer afhankelijk is van inkomen. 2019 was hierin een overgangsjaar, waarin aanbieders rechtstreeks zorggegevens aanleverden aan het CAK. Per 1 januari 2020 zal de gemeente zelf de berichten doorgeven aan het CAK via de iEb-standaard. Gemeenten kunnen ervoor kiezen het berichtenverkeer uit te besteden aan de zorgaanbieder, dit zal dan op een alternatieve wijze plaatshebben. Zorgaanbieders bieden deze geleverde zorg binnen de WMO aan via de digitale ZA-standaard of de webapplicatie Corfu. Het abonnementstarief was in 2019 een vaste eigen bijdrage 17,50 per 4 weken. Per 1 januari 2020 wordt de eigen bijdrage gewijzigd naar 19 euro per maand.

Langdurige GGZ Cliënten naar Wlz per 1-1-2021

Cliënten (vanaf 18 jaar) met blijvende psychiatrische problemen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (of behoeven) kunnen per 1-1-2021 een beroep doen op de WLZ. Nu wordt deze zorg nog vaak vanuit de Wmo of de Zvw geleverd. Het voordeel van deze wijziging is de continuïteit die cliënten in hun zorg krijgen. Ze hoeven niet meer steeds aan te tonen dat ze de zorg nodig hebben, maar met de Wlz is deze zorg voor de lange termijn geborgd. Vanaf volgende jaar kan het CIZ de indicaties afgeven, deze kunnen per 1-1-2021 verzilverd worden. Vanuit het ministerie van VWS is een implementatieplan opgesteld voor de betreffende wijzigingen in de Wlz.

  • Deze nieuwe GGZ-zorgprofielen (wlz-GGZ-1 t/m 5) kunnen zowel intramuraal of modulair worden verzilverd

Kwaliteitskader en integrale vergelijking verpleeghuiszorg

In 2019 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van start gegaan. Voor 2020 is het budget met 500 miljoen verhoogd, naast de 600 miljoen die al was vrijgemaakt. In 2021 wordt deze lumpsum financiering doorberekend in de maximumtarieven van de prestaties. Parallel hieraan wordt vanuit de NZa gewerkt aan een integrale vergelijking van verpleeghuizen voor de verdeling van de tarieven. Met de verdeling van het budget wordt rekening gehouden met niet-beïnvloedbare factoren, zoals de aanwezigheid van cliëntkenmerken (bijvoorbeeld: zorgzwaarte) en andere omgevingsfactoren. De NZa beoogt met deze verandering een zo efficiënt mogelijke realisatie van het kwaliteitskader, maar ook een kwaliteitskader waaraan door ieder verpleeghuis wordt voldaan.

Hulpmiddelenzorg WLZ-instellingen

Per 1 januari 2020 verandert ook de financiering van hulpmiddelen voor mensen die in een Wlz-instelling verblijven. Waar deze nu nog veel verstrekt worden vanuit de Wlz, Wmo, Zvw of soms ook de WIA, wordt dat straks eenduidig ondergebracht bij de Wlz. Het betreft mobiliteitshulpmiddelen als een scootmobiel of rollator, maar ook hulpmiddelen voor algemeen gebruik, zoals een tillift. De eerste tijd zal ook fungeren als overgangsperiode. Mensen die in 2020 een nieuw hulpmiddel nodig hebben krijgen die direct vanuit de Wlz, voor de hulpmiddelen die al in gebruik zijn bij cliënten blijft de gemeente verantwoordelijk tot die aan vervanging toe zijn. Met de ingang van deze nieuwe regeling zijn de zorgkantoren verantwoordelijk voor de aanlevering van nieuwe hulpmiddelen.

Behandeling zorg jongvolwassenen

Jongvolwassenen tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen integrale behandelzorg in een verblijfssetting ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz kent hiervoor LVG-zorgprofielen. Dit zijn tijdelijke indicaties die voor een tijd van 3 jaar gelden, en al naar gelang het voor de gedragsbehandeling noodzakelijk is, verlengd kunnen worden. Met de aanpassingen van de beleidsregels wordt het invullen van het profiel beter aangesloten op de geldende wet- en regelgeving. Essentieel in de toewijzing van het LVG-zorgprofiel is de combinatie van de behandeling met verblijf. Wanneer cliënten een LVG-indicatie krijgen, maar nog niet terecht kunnen op een instelling/plaatsing op een LVG-plek, kan een cliënt in afwachting van een woonruimte in de behandelende zorginstelling via een VPT of een MPT toch behandeld worden in een andere zorginstelling. Dit is mogelijk voor maximaal (tweemaal) 13 weken.

  • Behandeling vanuit het LVG-zorgprofiel kan in geen geval worden gefinancierd met het PGB.
  • Per 1-1-2020 wordt ook de geldende wet- en regelgeving van het SGLVG-zorgprofiel aangepast. Hiervoor gelden veelal dezelfde voorwaarden als voor het LVG-zorgprofiel voor jongvolwassenen.
  • De nieuwe beleidsregels WLZ voor 2020 gaan extra prestaties (Oxxx) introduceren.

Deeltijdverblijf

Vanaf 2020 kan een ‘deeltijdzzp’ worden gedeclareerd. De zorgaanbieder declareert een nieuwe ZZP-prestatie, speciaal voor deeltijdverblijf (DXXX) in de dagen dat de cliënt binnen de instelling zorg afneemt. Deze prestatie is voor cliënten die per 14 dagen gemiddeld 7, 8 of 9 etmalen in een instelling wonen en de rest van de zorg bijvoorbeeld in de thuissituatie ontvangen.

  • Dit geldt voor cliënten met een Wlz-indicatie vv-4 t/m vv-8, vg-3 t/m vg-8, lg-2, lg-4 t/m lg-7, zg-aud-2 t/m zg-aud-4, zg-vis-2 t/m zg-vis-5.

En verder

  • Per 1 januari wordt de nieuwe versie van de iWlz geïntroduceerd: iWlz 2.1. Per 1 april worden ook de nieuwe versies van de iWmo en de iJw in gebruik genomen: iWmo 2.4 en iJw 2.4.
  • In 2020 nemen veel gemeenten de standaard administratieprotocollen op in hun zorgcontractering. Dit loopt voor op de verplichte ingebruikname, die per 1 januari 2021 ingaat. Naast het verminderen van de administratieve lasten beogen deze nieuwe standaardadministratie protocollen tevens het terugdringen van het aantal mogelijkheden van uitvoering. Zo wordt de uniformiteit van de uitvoering bevordert.

Naast bovengenoemde wijzigingen zullen er nog diverse kleinere aanpassingen worden doorgevoerd. Vragen over de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen

In de aankomende nieuwsbrief gaan we dieper in op de beschreven wijzigingen die plaats gaan vinden met bijbehorende tips en implementaties. Schrijf je snel in om op de hoogte te blijven!

Inschrijven nieuwsbrief

Quintijn Aman & Marjolijn Beuker

Consultants Care

Quintijn Aman

Junior Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact