Aandachtspunten accountantscontrole in de i-WMO

De jaarlijkse accountantscontrole is altijd een stressvol moment en dient zorgvuldig te worden voorbereid. Door enkele aandachtspunten onder de loep te nemen kan dit proces versoepeld worden en kunnen enkele problemen al vooraf worden opgelost.

Aan het eind van ieder jaar is het belangrijk om het jaar af te sluiten en een goedkeuring te krijgen van de accountant over de productie. De doelstelling van een dergelijke controle is gericht op het verkrijgen van een goedkeuring van de accountant. Deze analyseert of de instelling de financiële administratie goed op orde heeft gehouden in het afgelopen jaar en of de productie rechtmatig heeft plaatsgevonden.

I-sociaal domein

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om het accountantsprotocol, ontwikkeld door het I-sociaal domein, voor Wmo en Jeugdwet toe te passen om op een eenduidige wijze de financiële verantwoording af te kunnen leggen via uniforme kaders. Deze uniforme kaders zijn te vinden in ”Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2016”.

Belangrijke aandachtspunten voor de accountantscontrole

Cure4 heeft voor klanten een accountantscontrole uitgevoerd en daarbij haar kennis gedeeld. Hier zijn enkele opvallende aandachtspunten geïdentificeerd waarop gelet moet worden tijdens een accountantscontrole.

Zorg ervoor dat er tijdig wordt begonnen met het verkrijgen van alle 304-berichten (retourberichten) over het afgelopen jaar. Veel gemeenten werken wel met het digitale berichtenverkeer, maar dit verloopt niet altijd soepel. Hierdoor worden 304-berichten retourberichten niet op tijd verzonden, waardoor niet duidelijk in kaart kan worden gebracht wat de financiële productie is geweest voor die desbetreffende periode.

Breng tijdig in kaart of alle declaraties daadwerkelijk zijn verzonden. Het is mogelijk dat door het jaar heen declaraties nog niet zijn verzonden door bijvoorbeeld het ontbreken van een (digitale) beschikking of doordat de retourinformatie van de vorige declaratie niet goed is begrepen en hierdoor de declaratie niet opnieuw is ingediend.

Zorg ervoor dat voorafgaand aan de controle de informatie omtrent de gebruikte bandbreedtes en eventuele coulanceregelingen wordt ingewonnen, zodat de accountant geen ‘’onterechte goedkeuringen’’ rapporteert. Voor elke bandbreedte geldt dat er niet meer dan indicatie gedeclareerd mag worden. Een aantal gemeentes gaan hier coulant mee om, dat wil zeggen dat zij enkele malen een declaratie boven indicatie goedkeuren wanneer er andere periodes (iets) minder is gedeclareerd.

Zorg ervoor dat alle contracten duidelijk zijn en dat de accountant weet welk contract er bij welke gemeente hoort én dat alle beschikkingen digitaal zijn gekoppeld aan de cliënten.

Zorg ervoor dat het dossier op orde is. Het dossier van de cliënten moeten op orde zijn. Dit betekent dat minimaal de volgende onderdelen aanwezig moeten zijn:

  • getekende zorgleveringsovereenkomst
  • geverifieerde ID
  • getekende zorgplan
  • geldige beschikking

Heeft u vragen over de accountantscontrole? Neem gerust contact op, wij ondersteunen u graag met onze expertise.

Contact opnemen

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact