De administratieve lastendruk in de GGZ

Onlangs heeft GGZ Nederland een rapport gepresenteerd over de administratieve lastendruk in de GGZ, genaamd “Het roer moet om”.

Wat lezen we in het rapport?

Dit rapport had als focus om de zwaarte van de registratiedruk voor GGZ instellingen inzichtelijk te maken, uit te zoeken welke elementen voornamelijk deze grote druk opleveren en hoe dit kan worden opgelost.

Wat duidelijk wordt uit het rapport is dat het met name een combinatie is van verschillende elementen uit de verschillende zorgwetten, die samen voor de grote lastendruk zorgen. GGZ Nederland vertegenwoordigt voornamelijk de grote GGZ instellingen die actief zijn binnen veel of alle domeinen van de GGZ. Zij moeten daarmee voldoen aan alle registratieregels behorende bij zorgverlening vanuit de zorgverzekeringswet (zvw), wet langdurige zorg (wlz), wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), jeugdwet en de forensische zorg.

Gebeurt er nu dan niks om de lasten te verlichten?

Zoals ze zelf al in het rapport aangeven, worden er al wel verbeteringen doorgevoerd. Zo ligt er een wetsvoorstel voor standaardisering van de declaraties in het gemeentelijke domein en wordt er samen met zorgverzekeraars bijvoorbeeld toegewerkt naar horizontaal toezicht (inrichting van controles in het proces van zorginstellingen, die achteraf controles door zorgverzekeraars overbodig moeten maken).

Vervolg op het rapport

GGZ Nederland meldt op 21 maart 2017 dat er afspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS over vereenvoudiging van verwijzing naar en binnen de GGZ.

Het is goed om te lezen dat voor dit onderwerp, benoemd in de top 10 lijst van grootste administratieve lasten in het rapport “Het roer moet om”, zo snel concrete afspraken over vereenvoudiging zijn gemaakt met de verschillende partijen. Hieruit blijkt dat het rapport, waarin de grootste knelpunten zijn benoemd, ook echt navolging krijgt in de praktijk.

Een sterke sector met een branchevereniging, die een heldere visie heeft en verkondigd, is goed voor alle betrokken partijen. Belangrijk hierin is dat ze actief meedenkt over deze benodigde verbeteringen. Vaak is de sector, evenals de vertegenwoordigende branchevereniging vooral reactief. Naast introspectie over hun eigen rol, willen ze ook een duidelijke visie verkondigen over de langere termijn doelen en hoe daar te komen.

Naar mijn mening een zeer positieve ontwikkeling.

Heeft u vragen over het rapport? Stel ze gerust, ik denk graag met u mee.

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact