Nieuw in 2019 voor zorgadministraties

We zitten nu midden in de interimcontroles en jaarafsluitingen. Voorzichtig kan al worden gekeken naar de verwachtingen voor het nieuwe jaar en wat deze betekenen voor de administratie in de zorg. Het streven is dan ook om per 1 januari 2019 te starten met een juist gevulde applicatie (ECD), die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Zoals beloofd in de blog ‘Nieuw in 2018 voor zorgadministraties’  zetten we de grootste veranderingen met gevolgen voor de zorgadministratie per 1 januari 2019 graag weer uiteen. Zo kunnen deze worden meegenomen in de voorbereidingen voor het komende jaar.

Grootste wijzigingen per 1 januari 2019 

Halverwege dit jaar heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de belangrijkste wijzigingen voor de langdurige zorg per 1 januari 2019 gepubliceerd via een overzichtelijke digitale informatiekaart. De grootste veranderingen hiervan en overige belangrijke wijzigingen, die consequenties zullen hebben voor de zorgadministratie, zijn als volgt:

1.      Registratie en declaratie Meerzorg eenvoudiger 

Een aanvraag voor Meerzorg kan gedaan worden als een cliënt binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) meer zorg nodig heeft dan het best passende geïndiceerde zorgzwaarteprofiel voorschrijft. Dit met als doel om in de sectoren Gehandicaptenzorg, Verpleging en Verzorging en Geestelijke Gezondheidszorg tegemoet te komen aan cliënten, die deze extra zorg nodig hebben. In 2015 zijn proeftuinen gestart om binnen de regeling Meerzorg meer de focus te leggen op de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënt in plaats van de financiering en verantwoording van deze extra zorg. De resultaten, die deze proeftuinen hebben opgeleverd, zijn uitgewerkt in de Regeling Meerzorg 2019. Deze neemt met zich mee dat Meerzorg niet alleen meer op individueel, maar ook op groepsniveau aangevraagd kan worden. Een ander bijkomend voordeel is dat zowel cliëntgebonden als indirecte uren kunnen worden meegenomen in de bepaling van het budget. Tot slot verplaatst de verantwoording van de zorg zich van uur naar dag met als doel om de administratieve lasten te verlagen.

2.      Wijziging in prestaties vervoer gehandicaptenzorg 

De prestaties voor vervoer van cliënten van en naar de locatie van dagbesteding en dagbehandeling in de gehandicaptenzorg zijn aangepast, zodat deze beter aansluiten bij de vervoerspraktijk. Uit onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat factoren als reisafstand en de aan- of afwezigheid van een rolstoel vooral bepalend zijn voor de kosten van vervoer. Om beter aan te sluiten op de diversiteit tussen cliënten, zijn op basis van bovengenoemde factoren vijf prestatie categorieën met maximumtarieven vastgesteld.

3.      Recht op verdubbeling van registratie mutatiedagen bij een tweepersoonskamer 

Een zorginstelling mag bij overlijden of verhuizen van een cliënt van een tweepersoonskamer voor iedere kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond mutatiedagen registreren. Waar in het huidige jaar een zorginstelling maximaal 13 mutatiedagen mag registreren in bovengenoemde gebeurtenis, wordt dit per 1 januari 2019 verruimd naar maximaal 26 mutatiedagen. Dit met als doel om de overgebleven bewoner meer tijd te gunnen om te verhuizen.

4.      Nieuwe tarieven langdurige zorg  

Naar aanleiding van een uitgebreid kostenonderzoek met zorgaanbieders in de langdurige zorg is geconstateerd dat de tarieven voor de hogere zorgzwaartepakketten te laag zijn vastgesteld en voor de lagere zorgzwaartepakketten te hoog. Hierdoor zijn de tarieven herijkt, zodat deze beter passen bij de manier waarop de huidige zorg wordt aangeboden. Deze nieuwe tarieven zijn te vinden in de samengevoegde beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis. De tarieven die niet zijn aangepast zijn de prestaties waarvoor het kostenonderzoek geen duidelijke bevindingen gaf en de pakketten 4 t/m 10 in de sector Verpleging en Verzorging. Voor laatstgenoemde wil minister De Jonge eerst advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op welke manier de 2,1 miljard, die voor de verpleeghuizen is gereserveerd, in de tarieven kan worden verwerkt.

5.      600 miljoen kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

Er is 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitsbudget is bedoeld om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, zoals dat door het Zorginstituut Nederland is opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Deze financiële middelen zijn bedoeld voor zorginstellingen die zorg in natura leveren aan cliënten met een zorgprofiel VV 4 en hoger (in de vorm van zorg met verblijf in een instelling of volledig pakket thuis). Om aanspraak op dit budget te maken, dien je nog voor 31 december 2018 een kwaliteitsplan met een meerjarenbegroting in te dienen.

6.       Nieuwe release 2.3 iJW en iWMO 

Ook voor de jeugdzorg en de WMO zijn er veranderingen voor 2019. Afgelopen jaar, op 1 april, is de zogenoemde ‘Big Bang’ geweest voor de informatiestandaarden voor de WMO, de jeugdwet en de WLZ. Deze release had als doel de administratieve lasten te verlagen voor de zorginstellingen. De nieuwe release van de iJW en de iWMO moet vooral voor verduidelijking zorgen. De standaarden worden verbeterd door het gebruik van regieberichten te verduidelijken en aan te scherpen, declaratie- en facturatieberichten meer te harmoniseren met de overige berichten en kleine technische en functionele verbeteringen door te voeren.

Naast bovengenoemde wijzigingen zullen er nog diverse kleinere aanpassingen worden doorgevoerd met betrekking tot het registreren en declareren van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de versoepelde beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019. De consultants van Cure4 zijn op de hoogte van al deze wijzigingen en kunnen jouw organisatie ondersteunen om ook in het nieuwe jaar weer te voldoen aan een juiste registratie en verantwoording. Neem gerust contact op.

Ik wil meer weten!

Annemarie Kraaijeveld & Lars de Rijk

Consultants Care

Annemarie Kraaijeveld

Consultant Care

Lars de Rijk

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact