Hoe kan je als zorgaanbieder financieel verlies voorkomen?

Het welbekende berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders is de basis om een goed administratief proces te voeren binnen de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om structuur aan te brengen in dit administratieve proces kunnen gemeenten kiezen uit drie verschillende uitvoeringsvarianten om zorg toe te wijzen aan de cliënt en de manier van bekostiging te bepalen.

In deze blog gaan we dieper in op de uitvoeringsvarianten en geven we tips om als zorgaanbieder financieel verlies te voorkomen binnen de verschillende processen die elke variant met zich meebrengt.

Uitvoeringsvarianten iJW en iWMO

Elke uitvoeringsvariant stelt andere eisen aan het gehele zorgadministratieve proces van zorgcontractering tot facturering. Gemeenten hebben in het toekennen en bekostigen van zorg de keuze uit de volgende drie uitvoeringsvarianten; een inspanningsgerichte, outputgerichte en taakgerichte vorm. Elke variant wordt hieronder nader toegelicht.


1. Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant

De inspanningsgerichte uitvoeringsvariant wijst de te leveren zorg toe op basis van een tarief per tijdseenheid. Dit wordt ook vaak aangeduid als P(rice) * Q(uantity). De gemeente en zorgaanbieder leggen het tarief per tijdseenheid voor de productcode vast. In deze uitvoeringsvariant bepaalt de gemeente welke zorg gefinancierd wordt. De gemeente informeert de zorgaanbieder hierover via een toewijzingsbericht via Vecozo. In dit bericht staat vermeld hoeveel tijd de zorgaanbieder vergoed krijgt op grond van een bepaalde productcode.

2. Outputgerichte uitvoeringsvariant

De gemeente en zorgaanbieder maken concrete afspraken over een te behalen resultaat tegen een vast tarief of budget. De wijze waarop dit resultaat behaald kan worden door de zorgaanbieder, wordt niet vastgelegd. De outputgerichte uitvoeringsvariant werkt op basis van een trajectfinanciering en de zorgaanbieder levert de zorg en ondersteuning die nodig is om het resultaat te behalen. Net zoals bij de inspanningsgerichte vorm stuurt de gemeente via een toewijzingsbericht de toegekende productcode richting de zorgaanbieder. Op basis hiervan kan de zorgaanbieder een afgesproken vast tarief declareren of factureren richting de gemeente.

3. Taakgerichte uitvoeringsvariant

Deze variant verschilt van de andere twee varianten doordat de zorgaanbieder, in plaats van de gemeente, bepaalt wie toegang tot de zorg heeft. De zorgaanbieder krijgt van de gemeente een bepaalde taak en een bijhorend totaalbedrag. Een voorbeeld van een taak is het verlenen van huishoudelijke hulp aan een bepaalde (deel)populatie binnen de gemeente. De verantwoording vindt in tegenstelling tot de andere twee varianten niet op cliëntniveau plaats. Daarnaast wordt het berichtenverkeer niet gebruikt voor de declaratie of facturatie. Gemeente en zorgaanbieder maken afspraken of het berichtenverkeer voor de andere berichten gebruikt wordt.

Gevolgen van uitvoeringsvarianten voor de zorgaanbieder

Zoals hierboven beschreven verschillen de drie uitvoeringsvarianten in de wijze waarop de zorg voor een cliënt aan een zorgaanbieder wordt toegekend en de manier waarop de zorg wordt bekostigd. Deze keuzevrijheid biedt gemeenten de mogelijkheid om een variant te kiezen die past bij de zorgbehoefte en filosofie van de gemeente. Dit is een mooi uitgangspunt, maar aan de kant van de zorgaanbieder leiden deze diverse uitvoeringsvarianten tot hoge administratieve lasten om financieel verlies te voorkomen. Dit aangezien de zorgaanbieder vaak met meerdere gemeenten een contract heeft en dus met verschillende uitvoeringsvarianten en gemeenteprocessen te maken heeft. Elke uitvoeringsvariant vereist zijn eigen proces en controles om aan de kant van de zorgaanbieder het financiële risico in control te houden.

Algemene tips uitvoeringsvarianten

  • Let bij de inrichting van het ECD voor de inspanningsgerichte variant in welke eenheid gedeclareerd of gefactureerd moet worden.
  • Maak afspraken met de gemeente over de financiering van het aanmeldingsproces.
  • Ga in gesprek met gemeenten om te komen tot werkbare procesafspraken die aan beide kanten te realiseren én nodig zijn.

Bruikbare controles en rapportages

  • Interne uitputtingsrapportage: Monitor of het budget niet wordt overschreden bij de outputgerichte uitvoeringsvariant.
  • Rapportage overschrijding volume: Monitor tijdig bij de inspanningsgerichte variant of het volume van de beschikking wordt overschreven.
  • Rapportage aflopen beschikking: Monitor dat een verlenging tijdig wordt aangevraagd.

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het inrichten van het ECD bij de verschillende soorten uitvoeringsvarianten? Of kunt u ondersteuning gebruiken bij het opstellen en in gebruik nemen van rapportages? Cure4 heeft consultants in dienst met ruime ervaring op deze onderwerpen.

Contact opnemen

Yvonne Jorna & Annemarie Kraaijeveld

Consultans Care

Annemarie Kraaijeveld

Consultant Care


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/cure4legal.nl/httpdocs/wp-content/plugins/mw-modules/modules/content/content.php on line 121

Blog Care | Hoe kan je als zorgaanbieder financieel verlies voorkomen?

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact