Denktank gaat 'onzinnige regelgeving' in de zorg aanpakken

Kort geleden presenteerden het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) en ledenorganisatie VvAA de denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’. Deze denktank start een onderzoek naar de administratieve lastendruk in de zorg met als doel het schrappen van administratie handelingen die niet bijdragen aan betere zorg.

Dit lijkt me een zeer goed en noodzakelijk initiatief.

Landelijke tendens

Het valt op dat er steeds meer behoefte is naar transparantie en verantwoording. Dit geldt in eigenlijk alle aspecten van de samenleving. Keuzes moeten onderbouwd worden, resultaten moeten worden getoetst en afwijkingen moeten goed worden geanalyseerd. Dit gaat veelal gepaard met het vergaren en analyseren van data. Ook in de zorg is deze tendens aan de orde. Dit is goed te verklaren, aangezien eigenlijk iedereen er (vroeg of laat) bij betrokken raakt en het ons ook nog veel geld kost.

Complexiteit

De discussie over administratieve lasten in de zorg is best complex. Te veel partijen overzien namelijk niet het gehele speelveld. Politici zijn hier goede voorbeelden van. Het opstellen van heldere voorbeelden uit de praktijk en daarmee het tastbaar maken van het vraagstuk is daarvoor echt een noodzakelijke eerste stap.

Daarna moet een discussie ontstaan wat dan overbodig is en wat niet. Dat leidt ongetwijfeld tot de vraag wat bijdraagt aan kwaliteit voor de cliënt en wat niet. Er blijven dan echter nog een aantal vragen onbeantwoord, zoals: is de kwaliteit van zorg het enige terechte criterium, is de perceptie hiervan door een cliënt het juiste uitgangspunt en wat is precies kwaliteit?

Administratieve last door zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars bijvoorbeeld redeneren vooral vanuit drie primaire criteria: rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. In dat perspectief is de kwaliteit van zorg alleen of vooral in lijn met het derde aspect, te weten doeltreffendheid (effectiviteit; de mate waarin je het beoogde doel bereikt).

Ter illustratie: zorgverzekeraars willen dus inzicht in doelmatigheid en beargumenteren dat dit noodzakelijk is voor het betaalbaar houden van de zorg. Dit willen ze daardoor monitoren. Dat vraagt om informatie (vaak door middel van data verzameling). Dit resulteert in bijbehorende registratie eisen aan zorgverleners en verantwoordingseisen aan stafmedewerkers.

Kortom: is registratie door zorgverleners in het kader van verantwoorden van doelmatigheid naar een zorgverzekeraar overbodige administratieve last of niet?

Aanpak en te verwachten resultaten

De gekozen aanpak om tien jonge, net afgestudeerden het veld in te sturen om de huidige tijdsbesteding aan administratie in kaart te brengen en om verbetervoorstellen te doen, klinkt wel pragmatisch, maar niet volledig.

De discussie opstarten door vooral het opstellen van heldere voorbeelden is erg belangrijk. Als er dan concrete voorbeelden zijn die onnodige last opleveren en direct “schrapbaar” zijn, is dat ook prima. Het zal geen inzicht geven in het totale speelveld. Dit lijkt ook niet per se de ambitie van het traject. Ook is de vraag of tien net afgestudeerden de aanwezige personen zijn voor deze inventarisatie: hoe zeer kennen zij de zorg? Aan de andere kant: is het niet juist wenselijk om het met een buitenstaandersbril te bekijken? De discussie aanzwengelen en tastbaar maken door middel van voorbeelden draagt al concreet bij.

Vervolg

Voor mijn gevoel is het inzichtelijk maken van informatiebehoeften vanuit de verschillende betrokken partijen echter daarna een gewenste stap. Als je ieders belangen kent, ken je daardoor ook in grote mate hun informatiebehoefte.

Inzicht in elkaars informatiebehoeften kan er ook voor zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat (als je weet waar je het voor doet). Een discussie op basis daarvan kan er ook weer voor zorgen dat bepaalde verantwoording toch niet per se noodzakelijk blijkt of dat er wellicht een eenvoudigere manier is om dit toch te realiseren.

Vervolgens ligt er nog een enorme verbetermogelijkheid in de administratieve handelingen die we wel als noodzakelijk bestempelen. Veelal ligt dat dan weer bij de zorgaanbieders (instellingen) zelf (en vaak op het vlak van automatisering).

Heeft u vragen over administratieve lastendruk in de zorg? Stel ze gerust. Ik help u graag op weg.

Contact opnemen

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact