Drie wijzigingen die jij moet weten inzake de Wgbo!

768 woorden – 6 minuten lezen

Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening en geeft de relatie aan tussen de client en de zorgverlener. Wij gaan in op de drie veranderingen die de aandacht vragen: het informeren van patiënten over behandelingen, het inzagerecht voor nabestaanden en de bewaartermijn voor medische dossiers. Ook geven we een aantal tips om deze wijzigingen in jouw organisatie te implementeren.

1.‘Informeren’ wordt ‘samen beslissen’

In de zorgrelatie tussen patiënt en hulpverlener wordt het steeds belangrijker om de kansen, risico’s en mogelijke uitkomsten van een behandeling expliciet te bespreken. Sterker nog; slechts de patiënt ‘informeren’ over de behandeling is vanaf 1 januari 2020 niet goed genoeg meer. Beslissingen moeten in een vroeg stadium samen met de patiënt worden overlegd. Het gaat om ‘samen beslissen’ in plaats van ‘informeren’. Daarom is het van belang om in ieder geval het gesprek aan te gaan met de patiënt over:

 • de mogelijkheid om niet te behandelen;
 • de mogelijkheid van onderzoek en/of behandelingen door andere hulpverleners;
 • het tijdstip en de duur van onderzoeken of behandelingen;
 • de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de patiënt;
 • de vragen die de patiënt heeft.

Vervolgens kan de beslissing over de behandeling samen met de patiënt worden genomen.

2. Inzagerecht voor nabestaanden

Het is bekend dat de geheimhoudingsplicht van hulpverleners ook geldt nadat een patiënt is overleden. Voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om inzage te krijgen in het dossier van de overledene. Hiervoor geldt als voorwaarde dat:

 • de overleden patiënt bij leven schriftelijk toestemming heeft gegeven voor inzage na overlijden of
 • er is sprake geweest van een klacht of medische fout of
 • de nabestaande/vertegenwoordiger een zwaarwegend belang heeft bij inzage. Dat is bijvoorbeeld het geval als er achteraf getwijfeld wordt aan de wilsbekwaamheid van de overledene bij het opstellen of wijzigen van een testament.

Als de overleden patiënt vijftien jaar of jonger is, kunnen de ouders en de voogd inzage krijgen. Dat kan alleen als dit niet in strijd is met de zorgplicht van de hulpverlener of als het overleden kind heeft vastgelegd dat het geen inzage wilde op het moment dat het kind minimaal twaalf jaar oud was.

Wat verandert er ten opzichte van de bestaande regeling in de Wgbo?
In de ‘nieuwe’ regeling is de ‘veronderstelde toestemming’ zoals we die nu kennen niet meer opgenomen. Daarmee is inzage aan nabestaanden niet mogelijk, ook al wordt verondersteld dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad. Het wordt daarom des te belangrijker om het inzagerecht voor nabestaanden te bespreken met de patiënt. Dit geeft duidelijkheid en kan nabestaanden helpen in een vaak toch al moeilijke en emotionele situatie.

3.      Bewaartermijn van 15 naar 20 jaar

Verder verandert de bewaartermijn en het startpunt voor medische dossiers. Op dit moment is het nog zo dat de bewaartermijn ingaat op het moment dat een ‘afzonderlijk medisch gegeven’ voor het eerst wordt vastgelegd in een dossier. Dat is vanaf 1 januari 2020 anders. Vanaf dat moment start de bewaartermijn op het moment dat de laatste wijziging in het dossier wordt aangebracht. Deze wijziging sluit aan bij de wens vanuit de praktijk om de bewaartermijn te kunnen toepassen op het hele dossier en niet op ieder afzonderlijk medisch gegeven.

Niet alleen het startpunt van de bewaartermijn verandert, maar ook de termijn van 15 jaar wordt verlengd naar 20 jaar. De bewaartermijn voor dossiers van jeugdhulpverleners, jeugdreclassering en jeugdbescherming, AMHK/Veilig Thuis, dossiers op grond van de Wzd (Wet zorg en dwang) en voor de op grond van de Wvggz (Wet verplichte ggz) verzamelde gegevens wordt eveneens verlengd tot 20 jaar.

Let op! De bewaartermijn van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) blijft 15 jaar, met uitzondering dus van de dossiers op grond van AMHK/Veilig Thuis. Dat betekent voor zorgaanbieders die zorg leveren – op grond van bijvoorbeeld de Wgbo èn de Wmo – voor de medische dossiers verschillende bewaartermijnen gelden.

Tips voor de implementatie in jouw organisatie

 • Pas het protocol aan over het informeren van de patiënt naar samen beslissen;
 • Bespreek en registreer de toestemming of de weigering van de patiënt tot inzage door zijn nabestaande(n) of vertegenwoordiger in zijn medisch dossier;
 • Stel een protocol op over hoe om te gaan met inzageverzoeken van nabestaanden;
 • Pas de bewaartermijn aan in het verwerkingsregister, het bewaartermijnenbeleid en borg de wijzigingen in de processen;
 • Wacht niet te lang met borging van de wetswijziging in de organisatie; de wetswijziging gaat per 1 januari 2020 in.


Wil jij altijd op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving in de zorg? Schrijf je dan in voor de Legal nieuwsbrief!

Inschrijven

Tinka Versteeg

Legal Consultant 

Contact opnemen

Tinka Versteeg

Legal Consultant

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact