Horizontaal toezicht in de care?

Processen in de care zijn net zoals in de cure aanmerkelijk complexer geworden. Horizontaal Toezicht (HT) biedt binnen de cure oplossingen. Waarom wordt Horizontaal Toezicht (nog) niet in de care toegepast? In dit artikel leest u wat de verschillen zijn en waar men binnen de care alvast op in kan springen.

551 woorden – 8 minuten lezen

Complexiteit in verantwoording

Voor de meeste zorginstellingen in de care (GHZ, VVT, niet curatieve GGZ) is het jaarwerktraject 2017 nog in volle gang.

De laatste jaren levert dit het nodige kunst en vliegwerk op om op tijd inzicht te krijgen in de productie en deze afdoende te kunnen verantwoorden. Tot 2015 vond de financiering vrijwel volledig vanuit de AWBZ plaats. Door weinig landelijke wijzigingen in de wet- en regelgeving was de registratie, facturatie en verantwoording een weinig complex proces. Dit proces is voor veel care instellingen aanmerkelijk complexer geworden na de transitie van een deel van de AWBZ gefinancierde zorg naar het sociaal domein en de zorgverzekeraars per 2015.

Horizontaal toezicht in de cure

Het kan interessant zijn om te kijken of de care op dit gebied wat kan leren van de cure sector (medisch specialistische zorg).

Ook daar werd de verantwoording een steeds complexer proces, waarna verschillende initiatieven zijn ontwikkeld om dit te vereenvoudigen. Eén daarvan is Horizontaal Toezicht.

Mogelijk kan dit ook een oplossing zijn in de care, nu de complexiteit van verantwoording dezelfde kant op beweegt als dit in de cure deed.

Het voornaamste doel van Horizontaal Toezicht is de registratie en declaratieprocessen dusdanig te verbeteren dat foutieve registratie vrijwel wordt vermeden. Hierdoor vindt minder afkeur van declaraties plaats, is hierdoor minder correctie nodig en is er dus ook eerder en eenvoudiger inzicht in de rechtmatigheid van geregistreerde en gedeclareerde zorg. Achteraf controles zijn hierdoor niet meer of minder noodzakelijk. Dit moet worden gerealiseerd door de processen heel helder in te richten en de juiste controles en beheersmaatregelen in te bouwen.

Waarom nog niet in de care?

Het klinkt logisch om Horizontaal Toezicht daardoor ook toe te gaan passen in de care. Waarom is dit tot op heden dan nog niet gebeurd?

Allereerst is de complexiteit van een groot deel van de zorg van veel care instellingen niet veel groter geworden. Dit betreft het deel dat van de AWBZ over is gegaan naar de WLZ. Hier zijn de registratie- en declaratieregels niet veel veranderd ten opzichte van de AWBZ.

Zoals eerder aangegeven zit de complexiteit van de verantwoording nu vooral in het sociaal domein: WMO en Jeugdwet. Lastig hieraan is dat elke gemeente eigen beleid, financieringsstructuur, registratie- en declaratieregels kan opstellen. Uniformering in verantwoording vindt deels plaats door landelijke richtlijnen. Maar een Horizontaal Toezicht raamwerk opstellen voor de care wordt lastig wanneer er grote variëteit is in regels. Ook is het zo dat ondanks de overgang per 2015 er nog weinig controle plaatsvindt vanuit gemeenten op rechtmatigheid, gepast gebruik en doelmatigheid van zorg.

De complexiteit is ook terug te vinden in de zorg die binnen de care gefinancierd wordt door de zorgverzekeraars. Ook hier ligt mede aan ten grondslag dat iedere zorgverzekeraar eigen beleid, financiersregels en verantwoordingseisen kent. Controles door de zorgverzekeraars vinden sinds de transitie steeds meer plaats, echter is de uitvraag per zorgverzekeraar zeer divers.

Kortom: het inrichten van Horizontaal Toezicht om achteraf controles te voorkomen blijkt minder noodzakelijk in de care.

Toch een goed idee?

Wel is het zo dat er twee duidelijke voordelen te behalen zijn in de care door een bepaalde vorm van Horizontaal Toezicht in te richten.

Allereerst is het, uiteraard tegen de juiste kosten, altijd wenselijk om je registratie- en declaratieprocessen dusdanig in te richten dat foutieve declaratie vrijwel wordt vermeden.

Verder is het horizontale aspect van Horizontaal Toezicht ook interessant voor care instellingen. Door op een gelijkwaardig niveau de gezamenlijke processen zoals facturatie en verantwoording in te richten moeten instellingen (noodgedwongen) actiever gaan meedenken over het ideale proces. Dit wordt nu nog te vaak door financiers (verticaal) opgelegd.

Kanttekeningen

Er zijn echter nog een flink aantal bezwaren en kanttekeningen te benoemen. Zo zijn vooral de regels in het sociaal domein nog dusdanig volatiel en verschillen tussen gemeenten dat goede procesafspraken en interne controlemechanismen nog erg moeilijk in te richten zijn. Ook is Horizontaal Toezicht hiermee vrijwel maatwerk, wat de haalbaarheid uitdagend maakt. Daarnaast worstelen veel instellingen met het draaien van de dagelijkse processen van registratie en facturatie, waardoor het verder kijken naar dergelijke verbeteringen nog een brug te ver lijkt. Daarnaast moet Horizontaal Toezicht het primaire proces niet bemoeilijken.

Het is dan ook interessant om te volgen wat de uitkomsten zullen zijn van de pilot die KwadrantGroep in Friesland uitvoert (https://www.kwadrantgroep.nl/kwadrantgroep-werkt-mee-aan-pilot-om-regeldruk-in-de-zorg-te-verlichten).

Horizontaal Toezicht kan echter wel een onderwerp zijn waarin zorginstellingen de kans krijgen om toekomstige afspraken mede vorm te geven nu dit nog niet is vastgelegd of opgelegd. Een kans om niet te laten lopen.

Wilt u meer informatie over Horizontaal Toezicht in de cure? Of wilt u hulp bij het optimaliseren van uw zorgadministratie processen? Onze consultants helpen u graag verder!

Meer informatie

Egbert Schaap en
Margot Keizer

Consultants Care

Egbert Schaap

Senior Consultant Care

Margot Keizer

Consultant Care

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact