Op weg naar het ‘ideale zorgadministratieve proces’

De zorgadministratie kent vele complexe processen. Naast de interne administratieve processen moet er ook rekening gehouden met de invloed op de cliënt. Deze processen bestaan uit meerdere lagen, waardoor niet direct zichtbaar wordt met welke betrokkenen de zorgadministratie te maken heeft. Onze uitwerking van de Ideale Zorgadministratie zorgt voor meer verbinding tussen de zorgadministratie en de betrokkenen, om tot efficiënte processen binnen de organisatie te komen.  

Specialisten in zorgadministratie

Cure4 heeft jarenlang ervaring met procesoptimalisatie van het zorgadministratieve proces.

Op basis van al deze ervaring is op dit moment ‘het ideale zorgadministratieve proces’ in ontwikkeling. Op delen van dit ideale proces is al eerder ingezoomd tijdens de blogs over de aanmelding en screening, dossiercontrole, maandafsluiting en zorgadministratieve mutaties. Een extra toegevoegde waarde aan dit zorgadministratieve proces is de cliëntreis die hierin centraal staat en de risico’s en beheersmaatregelen, die per processtap in kaart zijn gebracht. Op basis van de tool, die we hebben ontwikkeld, kunt u op een snelle en gemakkelijke wijze vaststellen op welke processen u nog dieper moet inzoomen om uw risico’s te verkleinen en kunt u bepalen of én op welke manier u van toegevoegde waarde bent voor uw cliënt dan wel interne klant.

Waarom één uniform proces?

Cure4 merkt dat veel klanten bezig zijn met het aanscherpen van de processen sinds de transitie van de zorg richting gemeenten. Het administratieve proces is hierdoor complexer geworden en dit vraagt om een nadere analyse van knelpunten om te komen tot een juiste procesoptimalisatie. Aangezien Cure4 veel organisaties in deze trajecten heeft begeleid en ziet dat ook andere nog zoekende zijn, is het idee ontstaan om de uniforme lijn binnen de processen te bundelen tot één ideaal proces. Dit ideale proces kan uiteraard voor iedere zorgorganisatie verder op maat worden gemaakt. Zo is per processtap bekeken of deze uniform is voor elke financieringsstroom binnen de langdurige zorg en is de uitzondering gespecificeerd indien nodig.

Heeft u inzicht in de toegevoegde waarde van uw werk?

Uniek aan ‘het ideale zorgadministratieve proces’ is de manier waarop deze is opgebouwd. Er is niet alleen rekening gehouden met de processen binnen uw zorgadministratie, maar ook met de invloed die deze hebben op uw interne klanten en de cliënt. Hierdoor bestaat het ideale proces uit meerdere lagen, waardoor direct zichtbaar wordt met welke betrokkenen de zorgadministratie te maken heeft bij het uitvoeren van een bepaalde processtap. Dit zorgt ervoor dat de zorgadministratie gemakkelijk verbinding kan zoeken met de betrokkenen om de processen op een zo efficiënt mogelijke manier in te richten binnen de organisatie. Hierbij is het uitgangspunt dat hiermee het beste voor de cliënt wordt bereikt. Want zoals beschreven in de eerdere blog ‘Client centraal in het administratieve proces?’ is het dé cliënt, waarvoor de zorgadministratie het werk verricht.

Heeft u alle risico’s al in beeld in het zorgadministratieve proces? 

Naast dat Cure4 het ideale proces inzichtelijk heeft gemaakt voor uw zorgadministratie, is de checklist ‘proces in control’ ontwikkeld. Deze tool geeft u snel inzicht in de risico’s die kunnen spelen op het zorgadministratieve domein binnen uw organisatie en leidt tot een concreet verbeterplan door de kans-impactanalyse, die hiermee uitgevoerd kan worden. Ons advies is om deze kans-impactanalyse in een gezamenlijke sessie met (een deel van) de zorgadministratie en andere betrokkenen in te vullen, zodat bewustwording van de knelpunten en verbeterkansen ontstaan binnen uw organisatie.

Aan de slag met uw ideale proces

Het eerste concept van ‘het ideale zorgadministratieve proces’ inclusief de checklijst ‘proces in control’ zijn nu gereed. Na een succesvolle interne toetsing tijdens onze maandelijkse kennisdag zijn wij verheugd om ons concept in de praktijk toe te passen.

Wilt u kosteloos inzage krijgen in de risico’s in uw zorgadministratieve proces?

Contact opnemen

Sanne Kuyvenhoven en Annemarie Kraaijeveld

Consultants Care

Sanne Kuyvenhoven

Senior Consultant Care

Annemarie Kraaijeveld

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact