De Big Bang

1 april 2018 is het zover, de Big Bang! De overgang van iWmo en iJw 2.1 naar 2.2 én de overgang van iWlz 1.2 naar 2.0. Vooral dit laatste heeft grote impact, niet alleen op technisch maar zeker ook op administratief vlak. Zorgkantoren, softwareleveranciers en zorgaanbieders zijn daarom al maandenlang druk bezig met de voorbereidingen. Voor degenen die nog niet zover zijn en snel willen weten wat zorgaanbieders in de langdurige zorg te wachten staat, vatten we de belangrijkste zaken samen en geven we tips voor een goede voorbereiding.

iWlz 1.2 versus 2.0

De grootste wijziging in iWLZ 2.0 ten opzichte van iWLZ 1.2 is dat er geen functies en klassen meer worden toegewezen, maar uitsluitend zorgprofielen in de vorm van ZZP’s. Om dit mogelijk te maken wordt de leveringsvorm MPT toegevoegd, die wordt toegewezen in percentages.


Leveringsvormen iWL 2.0: MPT, VPT, Verblijf & PGB

De leveringsvormen van de ZZP’s worden veranderd. De leveringsvorm ZIN veranderd in Verblijf en de leveringsvorm MPT wordt toegevoegd.

Leveringstatussen iWLZ 2.0: In zorg, Actief wachtend, Niet-actief wachtend & Niet wachtend

De omschrijving van de leveringsstatussen worden gewijzigd. Wenswachtend wordt Niet-actief wachtend en Slapend wachtend wordt Niet wachtend.

Soorten toewijzingen iWLZ 2.0: Overbrugging, Regulier en Administratief

De soorten zorgtoewijzing worden teruggebracht van vijf naar drie. Transferzorg verdwijnt en valt voortaan onder Overbruggingszorg. Alternatief verdwijnt en valt voortaan onder Reguliere zorg. De Administratieve zorgtoewijzing blijft gehandhaafd.

Bron: Functionele uitwerking iWlz-release 2.0 van Zorginstituut NederlandHet verdwijnen van de functies met klassen zouden de administratieve lasten in de keten moeten verlichten. Doordat een ZZP direct met de leveringsvorm MPT kan worden toegewezen, is het namelijk niet meer nodig dat een zorgaanbieder een AAT stuurt, het MPT kan direct in zorg worden gemeld. Doordat een MPT in percentages wordt toegewezen, is het mogelijk de zorgtoewijzing over verschillende zorgaanbieders te verdelen. De aanbieders spreken met elkaar en de cliënt af, wie welke zorg in zal zetten en door middel van de rekenmodule kan worden bereken of de zorg doelmatig is (binnen het budget van het geïndiceerde zorgprofiel past). De rekenmodule wordt zo aangepast dat de inzet wordt vertaald in percentages. Is de verdeling van de percentages over de verschillende zorgaanbieders anders dan is toegewezen, dan kan een aangepaste zorgtoewijzing worden aangevraagd door middel van het sturen van een AAT. De AAT wordt ook nog gebruikt als een andere leveringsvorm gewenst is dan is toegewezen, wanneer een ander zorgprofiel geleverd zal worden dan is toegewezen en wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor meer budget nodig is.


Uiteraard verandert er nog meer in iWLZ 2.0. Alle wijzingen zullen worden verwerkt in een nieuw voorschrift zorgtoewijzing, waarvan ook de rekenmodule onderdeel is. Het voorschrift wordt voor 1 april 2018 gepubliceerd. Een eerste versie zou mogelijk al in februari 2018 beschikbaar komen, maar op het moment van het versturen van deze nieuwsbrief, is dat nog niet het geval. Dat brengt ons meteen bij tip één voor een goede voorbereiding!

Tips voor een goede voorbereiding!

Zorginstituut Nederland heeft een handige checklist gepubliceerd voor een soepele overgang naar iWLZ 2.0. Op basis hiervan geven graag nog wat extra tips:


Tip 1 Blijf op de hoogte!

Volg de ontwikkelingen op istandaarden.nl, schrijf u in voor de nieuwsbrief en laat u goed informeren op de bijeenkomsten die worden georganiseerd.


Tip 2 Informeer belanghebbende binnen uw organisatie.

Wie de belanghebbenden zijn, kan per organisatie verschillen, maar dit zal in vrijwel elke organisatie gaan om de cliëntadministratie. Het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de wijzingen in het berichtenverkeer en dat nieuwe werkwijzen worden besproken. Om alvast te kunnen oefenen met de nieuwe berichtenstandaard, is het mogelijk deel te nemen aan een ketentest. Informeer bij het zorgkantoor naar de mogelijkheden.

Naast de cliëntadministratie is het ook belangrijk dat er korte lijnen zijn met applicatiebeheerders, zowel tijdens als na de migratie. Zorg er ook voor dat de nieuwe rekenmodule wordt verspreid onder degenen die afspraken maken over de zorg, die wordt ingezet rondom een cliënt.


Tip 3 Controleer of uw software up-to-date is

De Groene-Vink module van istandaarden maakt het voor softwareleveranciers mogelijk om testberichten te uploaden en controleren. Op deze manier kan getest worden of de berichten die binnen het softwarepakket gegenereerd zijn, voldoen aan de nieuwe standaard. Een groot aantal softwareleveranciers zijn hierin geslaagd en hebben hiermee een groene vink behaald. Kijk hier of uw softwareleverancier er tussen zit en met welke versie van welk pakket. Zorg ervoor dat het juiste softwarepakket op tijd geïnstalleerd is.


Tip 4 Breng uw administratie op orde

Door de overgang naar iWLZ 2.0 is het vanaf april technisch niet meer mogelijk voor zorgkantoren om declaraties over 2017 te verwerken. Het is daarom belangrijk dat alle declaraties over 2017 op tijd zijn aangeleverd!

Voor een soepele overgang wordt verder geadviseerd achterstanden in de administratie zo veel mogelijk weg te werken en daarnaast een bestandsvergelijking met het zorgkantoor uit te voeren.

Voordat de zorgtoewijzingen volgens de nieuwe standaard ingelezen kunnen worden, zullen bovendien alle zorgtoewijzingen met een ingangsdatum vóór of op 31 maart 2018, afgesloten moeten worden per 31 maart 2018. Er worden door het zorgkantoor geen intrekkingen verstuurd en het is niet nodig om mutatieberichten te sturen. Zorgtoewijzingen met een ingangsdatum op of na 1 april 2018 mogen zelfs helemaal worden verwijderd of als niet verzonden worden beschouwd. Op die manier wordt voorkomen dat er overlap ontstaat met de zorgtoewijzingen die volgens de nieuwe standaard verstuurd zullen worden.

Het draaiboek

Donderdag 29 maart is het zover en treedt het landelijk draaiboek voor de migratie in werking. Het draaiboek bestaat uit drie fasen:


Fase 1: Afsluiting – Beëindigen iWlz 1.2 – Van donderdag 29 maart 17.00 tot vrijdag 30 maart 17.00

Het CIZ stopt als eerst in de keten met het versturen van berichten. De laatste berichten worden donderdag 29 maart voor 17.00 naar het zorgkantoor gestuurd. Het zorgkantoor stuurt vrijdag 30 maart voor 7.00 alle AW33 berichten. Zorgaanbieders hebben tot 10.00 om hierop retourberichten te versturen. De berichten zullen snel verwerkt moeten worden, want voor 12.00 moeten alle AW35 en AW39 berichten zijn aangeleverd. Het is niet meer mogelijk om in deze berichten een AAT mee te sturen, omdat het zorgkantoor hier niet meer op kan reageren. Het zorgkantoor stuurt voor 13.00 de retourberichten naar de zorgaanbieder en hiermee is voor de zorgaanbieders het berichtenverkeer in iWlz 1.2 definitief beëindigd. Als er naar aanleiding van een verstuurd iWlz 1.2 bericht na 1 april een correctie moet plaatsvinden, kan dit alleen in overleg met het zorgkantoor. AW33-berichten waarop niet is gereageerd met een AW35 of AW39, worden na de overgang naar iWlz 2.0 opnieuw volgens de nieuwe standaard aangeleverd.

Fase 2: Transitie – Geen berichtenverkeer! – Van vrijdag 30 maart 17.00 tot maandag 2 april 24.00

Tijdens de transitie zorgen alle ketenpartijen (CIZ, Zorgkantoren, CAK, VECOZO en de zorgaanbieders) ervoor dat de systemen geconfigureerd worden voor het gebruik van iWLZ 2.0. Zorgaanbieders die hun systemen niet op tijd gereed hebben voor gebruik melden dit bij hun zorgkantoor.

Fase 3: Ingebruikname en nazorg – Start iWLZ 2.0 – Vanaf dinsdag 3 april 0:00

Vanaf 1 april mogen er alleen nog berichten volgens de iWlz 2.0 standaard worden uitgewisseld. Vanwege Pasen komt het berichtenverkeer dinsdag 3 april weer op gang.

Na de implementatie van iWlz 2.0 worden voor alle cliënten met een Wlz-indicatie op of na 01-04-2018 nieuwe toewijzingen verstuurd. Deze nieuwe zorgtoewijzingen zijn herkenbaar aan een toewijzingsdatum van 31 maart, 1 april of 2 april. Op al deze toewijzingen zullen voor 13 april MAZ of MUT berichten aangeleverd moeten worden.

Als een cliënt in zorg is, maar het percentage dat wordt toegewezen is niet correct, dan kan in eerste instantie gereageerd worden met een MAZ. Op die manier kan de geleverde zorg gedeclareerd worden, ook wanneer dit boven het toegewezen percentage uitkomt. Vervolgens kan de juiste zorgtoewijzing door middel van een AAT worden aangevraagd. Is er sprake van ondoelmatigheid, dan moet de AAT voor 1 mei 2018 zijn ingediend. Is het percentage om een andere reden onjuist, bijvoorbeeld omdat er meerdere zorgaanbieders bij de zorg betrokken zijn, dan zal de AAT voor 1 juni ingediend moeten worden. Als naar aanleiding van de AAT die is verstuurd een nieuwe zorgtoewijzing wordt afgegeven met het juiste percentage, is het niet meer nodig een MAZ aan te leveren. Voorwaarde daarbij is dat de beide zorgtoewijzingen dezelfde ingangsdatum hebben en de overige ‘sleutelgegevens’ (ZZP-code, leveringsvorm en AGB-code) gelijk zijn.

Bent u er klaar voor?

Hoewel de Big Bang de administratieve lasten zal verlagen, brengt het in eerder instantie extra werk met zich mee. Niet alleen de voorbereidingen vragen om extra inzet van de zorgadministratie, ook na de overgang naar iWLZ 2.0 is er nog veel werk te doen. Het is daarom belangrijk om voor voldoende capaciteit te zorgen.

Kunt u tijdelijk extra handen gebruiken? Cure4 beschikt over experts op het gebied van het berichtenverkeer. Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Contact opnemen

Jantine Vos

Consultant Care

Jantine Vos

Functioneel Applicatiebeheerder

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact