Begroting kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Rond 1 juni 2018 hebben de zorgverzekeraars het inkoopkader voor 2019 gepresenteerd. Het beleid zoals reeds in 2018 ingezet wordt gehandhaafd. Denk daarbij voor de ZZP-tarieven aan 97% van het NZa tarief en 100% vergoeding voor de NHC en NIC.

Let wel: de beleidsregels voor de langdurige zorg met daarin de tarieven voor de ZZP’s en VPT’s zijn nog niet officieel vastgesteld.

Kwaliteitsbudget 2019

In het inkoopkader wordt ook ingegaan op de extra middelen t.b.v. het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Voor 2019 is landelijk € 600 mln. gereserveerd in de vorm van een kwaliteitsbudget en € 50 mln. in de vorm van een ontwikkelingsbudget. Van het kwaliteitsbudget dient minimaal 85% besteed te worden aan de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% mag breder ingezet worden maar wel gericht op verbetering van de kwaliteit.


Kwaliteitsplan met meerjarenbegroting

Om in aanmerking voor deze extra middelen te komen dient een zorginstelling een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting in te dienen. Deze begroting staat dus los van de “normale” zorginkoop. Het begrotings- en verantwoordingsmodel wordt in samenspraak met Actiz vormgegeven. De begroting dient uiterlijk 31 december bij het zorgkantoor aangeleverd te worden, echter hoe eerder door de zorgaanbieder aangeleverd hoe sneller terugkoppeling door het zorgkantoor. Indien de begroting is goedgekeurd dan ontvangt een zorginstelling 75% voorschot.


Schriftelijke afspraken

De afspraken tussen zorgaanbieder en zorgkantoor worden schriftelijk overeengekomen en achteraf verantwoord. Verantwoording vindt plaats in de vorm van een nacalculatie. M.a.w. de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Het verantwoordingsmodel voorzien van een rapport van feitelijke bevindingen dient door de accountant gecontroleerd te worden. De verantwoording dient voor 1 april jaar t+1 bij het zorgkantoor ingediend te worden.


Start op tijd met verbeterplannen

Het is gebruikelijk om na de zomerperiode te starten met het opstellen van een begroting voor het jaar 2019. De normale begroting is min of meer gelijk aan voorgaande jaren. Richting 2019 komt daar een aparte begroting over de inzet van het kwaliteitsbudget bij. Start op tijd met de onderbouwing, besluitvorming en doorrekening rondom verbeterplannen zodat het zorgkantoor op tijd en liefst in 2018 haar goedkeuring kan verlenen. Maak ook op tijd afspraken in tijd maar ook in geld met uw accountant zodat deze extra controle tijdig, juist en binnen budget door uw accountant wordt afgerond.

Aanvullende informatie is ook te vinden op de website van de zorgkantoren. Controleer regelmatig hun website(s) op nieuwe documenten aangaande de zorginkoop.

En denk er aan : uiterlijk 1 augustus 2018 dient de zorginkoop 2019 afgerond te zijn.

Auteur

Ben van Houten

CONTROLLER

Contact opnemen

Ben van Houten

Controller

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact