Update | De rechtmatigheid van geleverde zorg tijdens corona

In de vorige blog werd de uitwerkingen van de maatregelen rondom de continuïteit van de zorg besproken. Een ander punt van aandacht is hoe er wordt omgegaan in deze tijden met de rechtmatigheid van zorg tussen zorgaanbieders en financiers (gemeenten).

Als gevolg van de coronacrisis gaat het proces van zorgverlenging anders dan we normaliter gewend zijn. De consequentie hiervan is dat de financiering op sommige punten door middel van speciale regelingen is aangepast, met als risico dat er meer onrechtmatigheden kunnen plaatsvinden. In deze publicatie gaan we hier verder op in.

Als voorbeeld worden er in deze periode veel betalingen gedaan door gemeenten aan zorgaanbieders in kader van continuiteitsbijdragen, zonder dat hier (gedeeltelijk) een tegenprestatie (door middel van het leveren van zorg) tegenover staat. In deze derde blog over de impact van corona op de care sector kan je meer lezen over de rechtmatigheid van (niet-) geleverde zorg binnen de jeugdwet en wmo.

Rechtmatigheid kan verdeeld worden in 4 subthema’s, zijnde reguliere zorgverlenging, alternatieve zorgverlenging, meerkosten en vergoeding van omzet. Hieronder bespreken we per thema de risico’s en uitdagingen voor zorgaanbieders.

Reguliere zorgverlenging

Een deel van de zorg zal geleverd blijven worden zoals in overeenkomsten is afgesproken. Het berichtenverkeer en facturatieproces worden volgens reguliere afspraken gebruikt en uiteindelijk zal het verantwoordingsproces ook volgens de gebruikelijke wijze plaatsvinden. In dit geval is de kans op onrechtmatigheden klein.

Alternatieve zorgverlenging

Alternatieve zorgverlenging kan op twee manieren worden geleverd, namelijk passend of niet passend binnen de toewijzing. Indien de zorgverlenging passend is binnen de toewijzing, dan wordt de levering binnen de afgesproken (contractuele) kaders afgehandeld. Als zorgverlenging niet passend is binnen een toewijzing, maar wel mogelijk is binnen de overeenkomsten tussen de aanbieder en financier dan moet er een nieuwe toewijzing worden afgegeven door de financier. In het geval er wel zorg geleverd wordt, maar geen overeenkomst is tussen de zorgaanbieder en de financier dan is er zeker sprake van onrechtmatigheid. Indien het laatste van toepassing is, dan zal er alsnog een overeenkomst of addendum moeten worden geregeld.

Meerkosten voor zorgaanbieders

Als gevolg van de Coronamaatregelen maken zorgaanbieders extra kosten. In het belang van rechtmatigheid is het belangrijk dat er een goede vastlegging is per financier. Het is mogelijk dat financiers aanvullende documentatie opvragen.

Meerkosten zijn kosten als gevolg van de coronacrisis in de periode vanaf 1 maart die voortkomen uit maatregelen die zijn opgelegd door het Rijk. Daarnaast zijn het kosten die in reguliere omstandigheden niet gemaakt hoeven te worden en ze mogen niet al via een andere wijze gefinancierd zijn. Voorbeelden van meerkosten zijn beschermingsmiddelen (o.a. mondkapjes), extra inzet van medisch personeel, extra huur van locatie om 1.5 meter te kunnen garanderen, beschikbaarstelling van quarantaineopvang en vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten hebben dan reguliere zorg. Meerkosten zullen voor de rest van het jaar 2020 worden vergoed.

Criteria en verrekening meerkosten 

Er worden 4 criteria gehanteerd voor meerkosten:

  1. Meerkosten moeten het gevolg zijn van de maatregelen die door het Rijk zijn opgelegd.
  2. Een zorgaanbieder is doelmatig bezig geweest en kosten mogen niet op een andere wijze al gecompenseerd zijn.
  3. De meerkosten moeten aantoonbaar gemaakt zijn. Er moet een onderbouwing getoond kunnen worden, bijvoorbeeld een factuur voor extra inzet personeel.
  4. Het uitgangspunt is dat er sprake is van proportionaliteit en exclusiviteit. Dit betekent respectievelijk dat indien er extra ruimte ingericht moet worden dat hiervoor niet onnodig hoge verbouwingskosten voor gemaakt mogen worden. Exclusiviteit betekent dat meerkosten maar via één regeling gedeclareerd mogen worden. Het is mogelijk dat er achteraf nog een controle volgt in kader van rechtmatigheid. Maar de exacte invulling is op moment van schrijven nog niet bekend. Het verrekenen van meerkosten zal plaatsvinden volgens de bestaande methodieken.

Vaste omzetvergoeding voor zorgorganisaties

Zoals in de vorige blog besproken zijn er diverse uitvoeringsvarianten met ieder een eigen risico op onrechtmatigheid. Het grootste risico zit mogelijk bij inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, ook wel bekend als Prijs (P) maal Aantallen (Q). Bij het betalen van een gegarandeerde omzet zal er onoverkomelijk ook betalingen plaatsvinden voor prestaties die niet zijn geleverd. Als gevolg hiervan kunnen verschillende rechtmatigheidsissues ontstaan, welke op de volgende manier aangepakt kunnen worden:

  1. Voeg als zorgaanbieder in overleg met de financier een addendum toe aan de overeenkomst met daarin een specifiek vermelde periode waarin staat vermeld welke aanvullende bepalingen van toepassing zijn op de Corona-periode. Om verwarring te voorkomen over wat wel of niet aan de gevolgen van de coronacrisis toegeschreven kan worden is het belangrijk dat deze afspraken goed worden vastgelegd inclusief eventuele controle achteraf;
  2. Het ontvangen bedrag waarvoor geen tegenprestatie is geleverd kan in de vorm van een subsidie worden geschonken door de financier;
  3. Finale rekening over 2020. Dit betekent dat alle gefactureerde en uitbetaalde diensten worden beschouwd als verwerkt. Na afsluiting van het jaar neemt de gemeente een finale beslissing, waarmee de zorgaanbieder moet hebben ingestemd. Deze kan dan tijdens de jaarrekening gebruikt worden als een rechtsmatige betaling.

Mogelijke gevolgen voor zorgaanbieders

De gevolgen van onrechtmatigheden die zijn ontstaan naar aanleiding van de coronacrisis gaan zich het meest waarschijnlijk gaan voordoen bij de accountantscontrole. Het grootste risico voor gemeenten zit in het feit in dat de rechtmatigheidsfoutmarges te groot worden (> 3%). Voor zorgaanbieders zijn deze issues iets minder groot, maar tijden de accountantscontrole kunnen zich situaties voordoen.

Tip: zorg dat je registratie bij is en dat je als zorgaanbieder bijhoudt welke omzetten je verwacht per financier en welk deel er niet geleverd is.

Samen beter 

Cure4 staat zij aan zij met de zorg en bedankt alle zorgprofessionals voor hun enorme inzet.

Heb je vragen over de rechtmatigheid van geleverde zorg? Onze consultants staan klaar om hierover met je te sparren of te ondersteunen. Daarom is speciaal de Helpdesk Gezonde Zorg in het leven geroepen!

Ik laat me graag adviseren! Helpdesk Gezonde Zorg

Koen Bosboom

Care consultant

Koen Bosboom

Consultant Care

©2024 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact