8

911

2118

Wat zijn de (financiële) effecten van corona op de care zorgsector?

Ook in de care sector zijn de gevolgen van de corona pandemie de afgelopen weken hard aangekomen. Veel zorgaanbieders maken zich op dit moment grote zorgen over de financiële consequenties voor hun eigen bedrijfsvoering. In deze publicatie gaan we de verschillende financieringsstromen binnen de care langs met tips en aanstaande maatregelen die zijn afgekondigd om omzetderving te minimaliseren en de continuïteit in de zorg te borgen.

Uit onderzoek van Fizi (vereniging van zorgfinancials) blijkt dat er bij veel zorginstellingen het vertrouwen in de eigen financiële gezondheid flink is gedaald. Ondanks de soepele regelingen vanuit zorgkantoren, gemeenten en ministerie van VWS verwachten veel instellingen toch een lager jaarresultaat. Vanuit de landelijke overheid, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars is er hard gewerkt om een aantal regelingen op te tuigen ter voorkoming van omzetderving voor de zorginstellingen. Echter blijft de roep om meer en sneller ondersteuning groot.

WMO en jeugdwet

In de WMO en Jeugdwet hebben zorgaanbieders te maken met veel gemeenten die vaak een eigen beleid (al dan niet in samenwerkingsverband) voeren.

Daarom heeft de landelijke overheid afspraken gemaakt met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over de continuïteit en financiering van de zorgaanbieders. Het uitgesproken doel is om de effecten van de coronacrisis voor de financiële positie van zorgaanbieders te minimaliseren. De volgende afspraken zijn hierover gemaakt:

 • Extra kosten als gevolg van corona (bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen, quarantainemaatregelen etc.) zullen worden vergoed. Als tip willen we je graag meegeven dat je als zorgaanbieder moet zorgen dat je registratie goed op orde houdt gedurende deze pandemie, zodat je achteraf dit kan verantwoording richting de financiers.
 • Er moet flexibiliteit in verantwoording komen indien er als gevolg van de crisis op een andere manier zorg verleend moet worden (bijv. als er vervanging voor dagbesteding opgezet moet worden). Ook in dit geval geldt zorg ervoor dat je goed en tijdig in overleg treedt met de gemeenten, anders bestaat het risico dat iedereen op een eigen manier maatregelen gaat bedenken met uiteindelijk als gevolg dat er een hoge administratiedruk gaat ontstaan.
 • Als zorgaanbieders omzetderving hebben als gevolg van corona, dan is het de bedoeling dat deze zorg (ook al is het niet geleverd) alsnog gefinancierd wordt. Dit zal op basis zijn van de contractuele afspraken. Zorg als zorgaanbieder er daarom goed voor dat je goed registreert welke omzet je misloopt. De overheid verwacht als tegenprestatie dat zorgaanbieders zich maximaal inspannen om de omzetderving te minimaliseren.

Voorafgaand aan de zomer zullen de landelijke overheid en gemeenten gaan bepalen welke compensatiemogelijkheden voor de gevolgen die optreden na de coronacrisis ingezet kunnen worden. Op dit moment is de landelijke overheid nog steeds bezig met de gedetailleerde uitwerking van specifieke maatregelen.

Vervoer van cliënten

Op dit moment zijn veel vervoersdiensten naar bijvoorbeeld dagbestedingslocatie gestopt.

Om te zorgen dat ook onderliggende bedrijven en/of zorgaanbieders minimaal last krijgen is er besloten dat 80 procent gefinancierd blijft worden voor bepaalde vervoersvormen zoals regiotaxi/wmo-afhankelijk vervoer (inclusief dagbesteding) en jeugdwet-vervoer (behandeling/dagbesteding). De overheid heeft ervoor gekozen om deze financiering door te zetten, omdat anders mogelijk de continuïteit van deze voorzieningen in het gedrang kan komen. De wens vanuit de VNG is ook dat alle gemeenten hierin hetzelfde beleid voeren.

WLZ

Zorgaanbieders in de langdurige zorg hebben te maken met zorgkantoren als het gaat om de financiering van de zorg.

In samenspraak tussen de zorgkantoren en de landelijke overheid is er het volgende besloten:

 • Vanuit het Zorginstituut is de regeling van bevoorschotting tijdelijk verruimd voor instellingen (o.a. verpleeghuizen, gehandicaptenzorg e.a.) die langdurige zorg leveren. Concreet betekent deze regeling dat zorgkantoren voorschotten aan WLZ aanbieders mogen doorbetalen zoals deze aanbieder het zou krijgen in situatie dat er geen corona uitbraak was. Indien een instelling extra voorschot nodig heeft, dan zijn hiervoor in deze uitzonderlijke tijden ook mogelijkheden voor. Het beste is om hierover dan in gesprek te gaan met het desbetreffende zorgkantoor.
 • Normaliter wordt een voorschot bepaald op basis van productieafspraken en als een instelling in de loop van een jaar minder levert, dan wordt er gecorrigeerd door middel van een lager voorschot. Echter deze beleidsregel wordt tijdelijk buiten werking gesteld voor de tijd dat Corona nog voortduurt.

PGB

Voor PGB’ers staat er in tijde van corona veel op het spel, want zij kopen hun eigen zorg in bij een zorgaanbieder naar keuze.

Het streven van de overheid is om de continuïteit van de zorg te blijven borgen en dat er zoveel mogelijk binnen de huidige kaders getracht wordt om de rechtmatigheid te borgen. Voor PGB’ers kan dit het volgende betekenen:

 • Indien er extra budget nodig is als gevolg van Corona, dan zullen gemeenten extra budget voor de budgethouders bijstorten. Als bijvoorbeeld de reeds ingekochte zorg niet kan worden geleverd, dan moet de zorgverlener doorbetaald worden. Of indien er meer uren zorg nodig is of er is vervangende zorg nodig is dan moet de gemeente deze zorg vergoeden aan de budgethouder. Treed hierover altijd in overleg met je gemeente indien er zorg geleverd wordt vanuit de jeugdwet of wmo. In het geval dat er sprake is van een crisissituatie, dan is het zelfs mogelijk dat de zorg al start ook als is het administratieve proces nog niet goedgekeurd.
 • Voor PGB’ers die gebruik maken van de WLZ geldt hetzelfde. Continuering van de zorg is het uitgangspunt waarbij de administratieve last voor alle partijen geminimaliseerd dient te worden. Voor zorgaanbieders is het daarom belangrijk dat er zoveel mogelijk processen binnen de reguliere werkwijzen en geldstromen gedaan dient te worden. In de langdurige zorg kan je extra gemaakt kosten die het gevolg zijn van corona declareren bij het zorgkantoor via het formulier ‘Extra kosten vanwege corona’. Daarnaast mag zorg die als gevolg van corona niet geleverd kan worden maar wel reeds was ingekocht, volgens regulier proces gedeclareerd worden bij het zorgkantoor. Als budgethouder ben je wel verplicht om registratie bij te houden van niet-geleverde zorg als gevolg van corona. Uiteindelijk moet er een overzicht ingediend worden van niet-geleverde zorg, welke door het zorgkantoor opgevraagd zal worden zodra de maatregelen zijn afgelopen.

Het berichtenverkeer in tijden van corona

Ook het gebruik van het berichtenverkeer heeft last van de coronacrisis. Als gevolg van de vele tijdelijke regelingen komt het reguliere gebruik van het berichtenverkeer ook wellicht in het gedrang. Het ketenbureau heeft daarop 3 scenario’s uitgewerkt hoe om te gaan met berichtenverkeer. Deze scenario’s zijn:

1. Zorg wordt regulier geleverd conform toewijzing

Het berichtenverkeer kan op de reguliere wijze gebruikt wordt en facturatie en declaratie kunnen zoals afgesproken met gemeenten en/of zorgkantoren doorgang vinden.

2. Gewijzigde zorglevering als gevolg van corona

 • Aangepaste vorm, passend binnen toewijzing.
  Het berichtenverkeer wordt op reguliere wijze gebruikt, zowel voor regieberichten als declaratie of facturatie volgens bestaande contractafspraken.
 • Aangepaste vorm, niet passend binnen toewijzing.
  Indien de aangepaste zorg past binnen de contractafspreken en over deze aangepaste vorm akkoord is vanuit de gemeente, dan kan dit binnen de bestaande toewijzing gedeclareerd worden. Indien de gemeente hierover echter niet akkoord is, dan zal de toewijzing alsnog beëindigd moeten worden en een nieuwe toewijzing (301) moeten worden aangevraagd.

3. Uitval van zorglevering

Omzetderving als gevolg van de coronacrisis waarbij zorg niet geleverd kan worden of minder nieuwe cliënten binnenkomen kunnen niet via het berichtenverkeer verwerkt worden. Hiervoor komt de landelijke overheid en de VNG op korte termijn met een compensatieregeling.

Samen beter 

Cure4 staat zij aan zij met de zorg en bedankt alle zorgprofessionals voor hun enorme inzet.

Heb je achterstanden / inrichtingsproblemen of uitdagingen rondom verwerking van zorgtoewijzingen? Onze consultants staan klaar om hierover met je te sparren of te ondersteunen. Daarom is speciaal de Helpdesk Gezonde Zorg in het leven geroepen!

Ik laat me graag adviseren! Helpdesk Gezonde Zorg

Koen Bosboom

Care consultant

Koen Bosboom

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact