Wat de Wet verplichte GGZ voor jouw organisatie gaat veranderen!

472 woorden – 4 minuten lezen

Vanaf 1 augustus maakt de NZa de release bekend met wijzigingen voor de GGZ. We blikken alvast vooruit op de release en wat er gaat veranderen per 1 januari 2020. Een van de wijzigingen waar ik het over wil hebben is de overgang van de Bopz in de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Vervanging van de wet Bopz


Inwerkingtreding WvGGZ

In 2020 treden de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking, als vervanging van de Wet Bopz. De WvGGZ regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en met mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname. In deze blog gaan we verder in op de WvGGZ.

Gevolgen invoering nieuwe wet

De nieuwe wet is gericht op het voorkomen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De rechtspositie van de cliënt wordt versterkt en familie, directe naasten en de huisarts worden in verschillende stadia zo veel mogelijk betrokken. Een van de belangrijkste veranderingen is dat verplichte zorg onder de nieuwe wet wordt aangevraagd via de zorgmachtiging en dat het mogelijk wordt verplichte zorg toe te passen in de thuissituatie.

Zorgmachtiging, wat betekent dit?

De Wet Bopz kent verschillende machtigingen, de WvGGZ kent alleen de zorgmachtiging met een variabele inhoud. De zorgmachtiging is een machtiging van de rechter om verplichte zorg te kunnen verlenen. Alle vormen van verplichte zorg moeten via een zorgmachtiging worden aangevraagd en via de rechter worden getoetst. De rechter toetst vooraf het zorgplan en bepaalt de inhoud daarvan. De zorgmachtiging vormt de legitimatie voor verschillende vormen van verplichte zorg. De geneesheer-directeur is verantwoordelijk voor de zorg en de Officier van Justitie (OvJ) registreert het proces.

Behandeling staat centraal

Een andere belangrijke vooruitgang ten opzichte van de Bopz is dat de wet is gericht op behandeling. In de Bopz is de behandeling gekoppeld aan de gedwongen opname. Onder de nieuwe wet is gedwongen opname een onderdeel van het zorgplan, maar niet noodzakelijk om verplichte zorg te kunnen verlenen.

Verplichte zorg in de thuissituatie

De WvGGZ is ‘patiëntvolgend’ en biedt de mogelijkheid om ook in de ambulante situatie verplichte zorg toe te passen. Bijna alle vormen van verplichte zorg zijn ambulant toepasbaar. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de Wet Bopz. De Wet Bopz is locatie gebonden: dit betekent dat gedwongen zorg alleen kan worden toegepast als iemand is opgenomen in een instelling.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

De WvGGZ vraagt acties van GGZ-organisaties. Er zullen nieuwe regionale afspraken moeten worden gemaakt, personeel zal moeten worden bijgeschoold en ICT-systemen moeten worden aangepast. De belangrijkste wijzigingen hebben we op een rijtje gezet:

  1. Stel een beleidsplan op of pas deze aan overeenkomstig de vereisten uit de Wvggz
  2. Breng in kaart welke samenwerkingspartners er zijn en maak afspraken met betrekking tot de Wvggz
  3. Zorg dat de benodigde ICT-systemen gereed zijn: denk hierbij aan de inrichting van het EPD, de manier waarop verplichte zorg moet worden geregistreerd (Argus) en de toegang tot het landelijk ketensysteem (Khonraad)
  4. Breng de veranderde processen en verantwoordelijkheden in kaart en zorg dat deze zijn vastgelegd en bekend zijn binnen de organisatie
  5. Zorg dat de verantwoordelijke personen worden bijgeschoold en voldoende kennis hebben om de nieuwe werkzaamheden uit te voeren
  6. Stel een klachtenregeling vast die voldoet aan de Wvggz

In onze factstheet gaan wij verder in op de belangrijke veranderingen als gevolg van de WvGGZ.

Download de Factsheet RG20a & RB20a

Wil je meer weten wat er voor jou als GGZ-instelling in 2020 verandert en hoe je kunt inspelen op deze wijzigingen? Download de Factsheet RG & RB 20a!

Download

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

Meer relevante Legal kennis!

Pernette Wubbenhorst

Legal Consultant

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact