Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Cure4 B.V. (hierna: “Cure4”) gevestigd aan de Kanaalweg 29, 3526 KM te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 30220847. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Cure4 website www.profitindezorg.nl (hierna: ”Website”). Door het gebruik van de Website verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Gebruik Website

De informatie op de Website is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen voor u samengesteld. De informatie op de Website wordt bij gelegenheid aangepast. Indien u desondanks fouten op de Website aantreft, of problemen ondervindt bij het gebruiken van de Website, stellen wij het zeer op prijs dat u ons hierover informeert door ons een e-mail te sturen naar info@profitindezorg.nl. Wij zullen dan ons best doen uw problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aan de content op de Website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Cure4 is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de content; (b) schade als gevolg van het gebruik van de content; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van- of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Cure4.

De Website bevat links naar websites van derden. Deze websites van derden hebben wij zo zorgvuldig mogelijk voor u geselecteerd, maar wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze derden, of de websites en/of servers van deze derden.

Cure4 spant zich in om haar Website en de content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar Website en/of (delen) van de content.

Het is uitsluitend toegestaan om de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content, die Cure4 en derden op de Website van Cure4 aanbieden, te raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de Website en de content ruimer te gebruiken dan overeengekomen of te gebruiken op een manier die anderen, en/of Cure4 zou kunnen schaden of die het goed functioneren van de Website of de content zou kunnen aantasten.

Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de Website gebruik te maken, die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

Wijzigingen

Cure4 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar Website en deze Disclaimer, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

Links

Cure4 behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links vanaf haar Website of naar haar Website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de Website dan de hoofdpagina.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak, waaronder mede begrepen – maar niet uitsluitend – de content, teksten, foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, audiovisuele producties, databestanden, waaronder de lay-out en kleurencombinaties van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van Cure4 of diens licentiegevers.

Het is zonder de toestemming van Cure4 of diens licentiegevers niet toegestaan (delen van) de Website te verveelvoudigen, of anderszins te gebruiken, anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij het gebruik maken van de Website, verklaart u de nodige zorgvuldigheid te betrachten en staat u ervoor in dat deze content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Door u verstrekte informatie

Cure4 garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt én aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet- of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Statement. Cure4 behoudt zich het recht voor om de door u verstrekte informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de Website.

Versie: juli 2017

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact