Privacy statement

Privacy Statement – Cure4


Dit is het Privacy Statement van Cure4 B.V. (hierna: “Cure4”), gevestigd aan de Nijverheidsweg 16 a, 3534 AM te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30220847

In dit privacystatement informeren wij u over ons privacybeleid en het gebruik van cookies. Indien u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Cure4: 088-6481200 of privacy@cure4.nl . Voor verdere informatie over het uitoefenen van uw rechten, verwijzen wij u naar de informatie in dit privacy statement.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van al onze websites:

(hierna: “Websites”) en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Meer informatie over het gebruik van cookies op de Websites van Cure4 vindt u in ons Cookie Statement.


Doel verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • om contact met u te kunnen hebben en onderhouden;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Cure4 worden aangeboden;
 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Cure4; én om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Cure4, haar relaties die aan de diensten van Cure4 gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden;
 • voor het aanmelden van kandidaten bij ons Young professional programma en voor het solliciteren voor een baan bij Cure4;

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Nieuws
Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief met nieuws over Cure4 en de door Cure4 aangeboden diensten. Met uw expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor deze nieuwsbrief van Cure4. U kunt zich afmelden voor dit nieuws en deze mailing in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.


Contactformulier

Met het contractformulier onderaan onze websites, kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij u NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag toestemming en bewaren uw gegevens voor de duur voor het beantwoorden voor uw vraag, danwel voor de duur van onze verdere relatie.


Solliciteren op vacatures en aanmelden Young Professional Programma

Onder het kopje ‘werken bij Cure4’ op onze website, kan een kandidaat zich aanmelden voor deelname aan het Young professional programma en kan een sollicitant via het contactformulier contact opnemen met een van onze recruiters.

Voor deelname aan het Young professional programma en in het kader van een sollicitatie vraagt Cure4 de nodige informatie, zoals voornaam, achternaam, geslacht, woonplaats, e-mailadres, mobiel nummer, motivatiebrief en CV van de kandidaat.

De grondslagen op basis waarvan Cure4 de bovenstaande gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: toestemming van de kandidaat, voor zover dit nodig is om uiteindelijk een overeenkomst aan te gaan met de kandidaat en het gerechtvaardigd belang van Cure4 om op basis van de verstrekte gegevens een kandidaat in dienst te nemen.

Cure4 bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor boven vermelde doeleinden. Indien de kandidaat na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Cure4, dan bewaart Cure4 de gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kan Cure4 de kandidaat alsnog benaderen, mocht er een nieuwe vacature ontstaan. Indien de kandidaat toestemming heeft gegeven om gegevens langer te bewaren, dan bewaart Cure4de gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.


Uw rechten

Mocht u een relatie hebben met Cure4, dan heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie en nieuws vanuit Cure4. Indien uw gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons daarnaast schriftelijk verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken u gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde, verwijzen wij u door naar onze contactgegevens zoals vermeld op de Websites of kunt u een e-mail sturen naar privacy@cure4.nl


U heeft ondermeer de volgende rechten:

 • U heeft het recht op informatie waarbij u uitleg krijgt over welke persoonsgegevens Cure4 heeft en wat Cure4 daarmee doet;
 • U heeft het recht op inzage welke persoonsgegevens Cure4 van u heeft;
 • U heeft het recht uw gegevens te laten corrigeren;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • Het intrekken van uw toestemming;
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;


Inzagerecht

U heeft het recht de door Cure4 verwerkte persoonsgegevens in te zien. U kunt een verzoek doen tot inzage tot uw persoonsgegevens en door Cure4 te vragen om een kopie daarvan. Cure4 neemt dan zo spoedig mogelijk uw verzoek tot inzage in behandeling.

Uiterlijk binnen 4 weken na binnenkomst van uw verzoek, ontvangt u een schriftelijke reactie van ons.

Cure4 laat naar aanleiding van uw verzoek weten:

 • Of Cure4 uw persoonsgegevens verwerkt en zo ja;
 • om welke persoonsgegevens het gaat;
 • Wat het doel is van het gebruik;
 • Aan wie Cure4 de gegevens eventueel verstrekt;
 • Wat de herkomst is van gegevens indien bekend;

Als u niet in de bestanden van Cure4 staat opgenomen, laat Cure4 u dat schriftelijk weten en de gegevens die u aan ons heeft verstrekt door uw verzoek, direct verwijderen.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld als u post of andere digitale correspondentie van Cure4 op een ander adres wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek doen ter correctie van deze gegevens. Is uw achternaam gewijzigd? Dan kunt u ook een verzoek doen ter aanpassing van uw gegevens. Verder kunt u ten alle tijde verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen door Cure4.


Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Intrekken toestemming

Voor de persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van uw toestemming geldt dat u te allen tijde het recht heeft een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij staken de verwerking dan onmiddellijk. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Termijnen

Wij beantwoorden uw vragen / verzoeken in beginsel binnen een maand. Mocht de beantwoording van uw vraag / verzoek meer tijd kosten, dan informeren wij u hiervoor binnen een maand. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en / of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.


Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde persoon verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo snel mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook bij uw eerste contact met Cure4 uw ID bewijs te laten zien of met gebruikmaking van de Kopie ID app van de Rijksoverheid (Apple, Android)  een kopie digitaal te verstrekken met alleen die gegevens erop die noodzakelijk zijn om uw identiteit vast te stellen en te voorzien van een watermerk. Een dergelijke kopie wordt na verificatie direct verwijderd.


Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassen Privacy Statement
Cure4 behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de Websites worden gepubliceerd.

Versie: juli 2019

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact