6

911

1297

Update | Hoe neutraliseer je als zorgaanbieder de financiële gevolgen van de coronacrisis?

Afgelopen periode is er veel nieuws geweest rondom Corona. De acute fase lijkt nu langzaam voorbij te zijn en de tweede fase in de bestrijding van Corona is nu aangebroken. In de vorige blog werden de contouren van de regelingen besproken voor zorgaanbieders binnen de verschillende financieringsstromen in de care, maar ook voor individuele PGB-houders.

Ondertussen zijn de diverse regelingen verder uitgewerkt of verlengd. Het doel van deze regelingen is om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de financiële gevolgen van de coronacrisis voor zorgaanbieders te neutraliseren. In deze blog gaan we in op de actualiteit rondom deze maatregelen.

Uitwerking maatregelen voor neutraliseren van financiële gevolgen

De maatregelen hadden mede als doel dat gemeenten en zorgkantoren afspraken maken met zorgaanbieders over het doorleveren van zorg waar mogelijk. Zorgaanbieders blijven zoveel mogelijk zorg doorleveren indien de maatregelen van de overheid rondom de verspreiding dit toestaan om de omzetdaling zoveel mogelijk te beperken. Voor zorgaanbieders betekende dit een versnelde omschakeling naar beeldbellen en zorg op afstand bieden. In het kader van continuering van financiering is de regeling rondom compensatie van omzet als volgt uitgewerkt.

Omzetniveau van zorgaanbieder bepalen

Om recht op compensatie (tijdelijke ondersteuning) te hebben moet het omzetniveau van een zorgaanbieder bepaald worden. Hierbij wordt het maandgemiddelde over 2019 genomen, aangevuld met de afgesproken indexatie van 2020. In het geval er over 2020 een omzetafspraak is gemaakt tussen een gemeente en een zorgaanbieder, dan is dit de gegarandeerde omzet. Gemeenten stellen samen met zorgaanbieders de gegarandeerde omzet vast. Zorgaanbieders factureren vervolgens de gerealiseerde omzet. Tot slot wordt het verschil tussen de gerealiseerde omzet en gegarandeerde omzet in rekening gebracht bij de gemeente.

Het verantwoordingproces transparant communiceren

De continuering en financiering van de zorg heeft op dit moment de hoogste prioriteit. Voor zorgaanbieders is het cruciaal dat hun doorlopende kosten worden vergoed. In kader van transparantie, wordt van zorgaanbieders verwacht dat ze open zijn over de inzet van hun personeel gedurende de Coronacrisis. Daarnaast wordt van zorgaanbieders verwacht dat ze goed overzicht houden op de verhouding tussen de gegarandeerde omzet en de gemaakte kosten.

Als blijkt dat de realisatie hoger uitvalt dan de gegarandeerde omzet, dan is de zorgaanbieder verplicht dit te melden bij de gemeente met het verzoek of de omzetgarantie verlaagd kan worden. Indien de zorgaanbieder dit niet doet, dan loopt de zorgaanbieder het risico op een grote afrekening met veel administratieve last achteraf. Voor zorgaanbieders die te maken hebben met veel gemeenten, is er een behoorlijk risico op een grote administratie last bij de afrekening achteraf, omdat kosten mogelijk toegekend moeten worden aan specifieke gemeenten.

Consequenties voor de uitvoeringsvarianten

Zorgaanbieders hebben verschillende uitvoeringsvarianten in de facturatie richting gemeenten, te weten taakgericht, outputgericht of inspanningsgericht. Voor de verschillende uitvoeringsvarianten hebben we in kaart bericht wat de consequenties zijn en hebben we de tips op een rijtje gezet.

  • Taakgericht: lumpsum-financiering. In deze variant is er een budget afgesproken met een zorgaanbieder waarbij de zorgaanbieder de taak heeft om zorg of ondersteuning te leveren aan een populatie (meerdere clienten) en hierin de vrijheid heeft om hier zelf invulling aan te geven.

TIP: Het is belangrijk om in contact te blijven over de afspraken die zijn gemaakt rondom het bieden van continuïteit en kwaliteit. Het kan zijn dat deze voorwaarden niet behaald worden voor 2020.

  • Outputgericht: dit betreft bekostiging per client. In deze variant kan het gevolg zijn dat het aantal clienten afneemt. Daarom is het voor deze financieringsvorm van belang dat er een omzetafspraak afgestemd wordt tussen de zorgaanbieder en financier.

TIP: Bespreek met de financier hoe de cliëntaantallen geregistreerd worden. Hoe wordt omgegaan met de eventuele vertraging van aanmeldingen voor 2020 en cliënten die uit angst voor besmetting geen zorg willen ontvangen.

  • Inspanningsgericht: dit betreft bekostiging per client, per product. Veelal wordt dit P*Q financiering genoemd. De maatregelen van de coronacrisis kunnen als gevolg hebben dat zowel het aantal cliënten als de intensiteit per client verandert.

TIP: Het is van belang dat er een omzetafspraak gemaakt wordt voor zowel vraaguitval als aanvullende zorg die op alternatieve wijze wordt geleverd.

Verlenging afspraken omzetgarantie voor zorgaanbieders

De afspraken rondom omzetgarantie voor zorgaanbieders in de verschillende sectoren worden verlengd in de langdurige zorg, respectievelijk voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg tot 1 augustus en 1 september. In uitzonderingsgevallen is maatwerk mogelijk tot het einde van dit jaar. De regelingen in het sociaal domein lopen voor alsnog tot 1 juli door en worden daarna beëindigd. Hoewel vanuit de brancheverenigingen al flinke druk op de politiek wordt uitgeoefend om ook deze regelingen te verlengen. De regeling voor meerkosten wordt verlengd tot het einde van dit jaar.

De toekomst in het zorglandschap?

Hoe de toekomst in zorglandschap eruit gaat zien is nog niet duidelijk, maar duidelijk is wel dat de coronacrisis hier een flinke impact op gaat hebben. Zowel op het gebied van financiële continuïteit als toegankelijk van zorg zijn de laatste maanden verder onder druk komen te staan. Ook op het gebied van rechtmatigheid van geleverde zorg zijn er veel vragen.

Wil je meer lezen over de impact van Corona op de rechtmatigheid van geleverde zorg? Dit is de eerste publicatie in een reeks over rechtmatigheid van zorg in coronatijd.


Samen beter 

Cure4 staat zij aan zij met de zorg en bedankt alle zorgprofessionals voor hun enorme inzet.

Heb je vragen over de rechtmatigheid van geleverde zorg? Onze consultants staan klaar om hierover met je te sparren of te ondersteunen. Daarom is speciaal de Helpdesk Gezonde Zorg in het leven geroepen!

Ik laat me graag adviseren! Helpdesk Gezonde Zorg

Koen Bosboom

Care consultant

Koen Bosboom

Consultant Care

©2022 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact